Kurs

Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i systematisk teologisk teori och metod. Färdighet i att granska och analysera texter inom ämnena filosofi, etik och dogmatik övas, samt i att kunna presentera kortare vetenskapliga texter. I kursen övas också förmågan att formulera och förmedla kritik i rollen som opponent.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna uppvisa en god överblick och fördjupad kunskap om den systematiska teologins vetenskapsteorier och metoder
  • kunna reflektera välgrundat kring kunskap och tolkningsmöjligheter inom den systematiska teologins tre underdiscipliner
  • utifrån adekvat metod kunna analysera och argumentera muntligt såväl som skriftligt utifrån egna och andras texter

Anizor, Uche, 2018. How to Read Theology. Engaging Doctrine Critically and Charitably. Michigan: Grand Rapids (182 s).

Stenmark, Mikael et al, 2018. Filosofiska metoder i praktiken. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (352 s). pdf: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1183193/FULLTEXT01.pdf

Tyson, Louis, 2015. Critical theory today: A user-friendly guide. New York: Routledge (200 s).

Fritt val av metodbok i samråd med läraren (200 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 25 mars 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp eller 3 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 januari 2018.