Kurs

Tillämpad religionspsykologi i krissituationer

Med utgångspunkt från det svenska krishanteringssystemet, och erfarenheter från tidigare inträffade händelser, fokuserar kursen på trossamfundens arbete med att förstå och möta människor i olika typer av kriser. Krissituationers fysiska, psykiska, sociala, och existentiella delar presenteras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Kursen behandlar de särskilda krav som ställs på samfunden i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle med behov av effektiv samverkan mellan olika organisationer. Utifrån behovet av att möta komplexa krissituationer, med ökad global rörlighet och ökad medial närvaro, fokuserar kursen på strategisk planering med särskild hänsyn till ett barn- och genusperspektiv.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kännedom om samfundens och dess medarbetares särskilda ansvar och uppdrag i olika typer av krissituationer
  • kunna redogöra för grundläggande faktorer som är relevanta för en adekvat och korrekt förståelse av och möte med människor och deras olika behov i krissituationer
  • fått grundläggande kännedom om olika aktörers uppdrag och skilda ansvar i olika krissituationer
  • ha reflekterat över den egna rollen i samarbetet mellan olika aktörer och sina egna reaktioner vid olika krissituationer

Reservation för revidering av litteraturen.

Hedrenius, Sara & Johansson, Sara, 2013. Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: att stärka människors motståndskraft. Stockholm: Natur & Kultur. (278 s)

Kyrkokansliet Uppsala, Svenska kyrkans kriscentrum. 2007. Svenska kyrkan Handbok i krisberedskap. Intellecta, Solna. Tillgänglig här: www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=555824&ptid=48063. (60 s)

Socialstyrelsen, 2009. Krisberedskap inom socialtja¨nstens omra°de, Va¨gledning fo¨r planering. (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig här: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8340/2009-126-118_2009126118.pdf. (142 s)

Socialstyrelsen, 2011. Bombattentatet i Oslo och skjutningarna pa° Utøya 2011, KAMEDO-rapport 97. (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig här: http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18802/2012-8-6.pdf. (168 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 31 maj 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 90 hp inklusive Religionspedagogik och själavård 15 hp eller Tillämpad religionspedagogik och religionspsykologi 10 hp eller Svenska kyrkans tro och liv 15 hp, eller efter särskild prövning.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 17 december 2013.

Senast reviderad den 22 februari 2017.