Kurs

Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning

Teknologisk och teknisk utveckling i relation till samhällets och medborgarnas säkerhet och intressen har ställt rättigheterna inför nya utmaningar. Det gäller både i den offentliga sfären och i det privata livet. I kursen studerar vi olika förslag på tolkningar av integritet, användningen av Big Data samt filosofiska teorier relaterade till övervakning. Vi analyserar konflikter utifrån demokratiska och rättighetsbaserade svenska och internationella sammanhang. Vad innebär rätten till liv, frihet och personlig säkerhet? Kan demokratiska intressen kollidera med individers i detta hänseende? I delar av kursen analyseras även makt, kultur/religion hållbarhet och genusperspektiv i förhållande till övervakningsfrågor.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om relevant rättstillämpning
  • på ett fördjupat sätt kunna redogöra för olika övervakningsteknologiers praktik och konsekvenser för mänskliga rättigheter
  • kritiskt kunna visa förmåga att argumentera kring demokrati i relation till rättighetskonflikter och övervakning

Bentham, Jeremy, 2002. Panopticon: En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Nora: Nya Doxa. (178 s)

Jones, Marie D. & Flaxman, Larry, 2015. Mind Wars: A History of Mind Control, Surveillance, and Social Engineering by the Government, Media, and Secret Societies. The Career Press (237 s)

Lyon, David. 2018. The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. Cambridge: Polity Press (172 s).

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2018. Övervakad. Människor, Maskiner & Gud. Stockholm: Timbro. (259 s)

Zuboff, Shoshana, 2019. The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. London: Profile Books. S. 3–194, 351–525 (365 s)

Artiklar tillkommer om ca 100 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 3 oktober 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 90 hp.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 20 januari 2020.