Kurs

Teologi i en postsekulär tidsålder

Kursen syftar till att kritiskt analysera vad som kommit att kallas ”Guds återkomst” inom samtida filosofi. Utgångspunkten tas i Friedrich Nietzsches proklamation ”Gud är död” för drygt ett sekel sedan. Mot bakgrund av bilden av 1900-talet som ”det sekulariserade århundradet” studeras de tänkare som på nytt börjat reflektera kring religionen och gudsfrågan. I kursen analyseras och diskuteras det gudsbegrepp som här framträder. Likaså undersöks de möjligheter som öppnas för teologins del i kölvattnet av vad som idag ofta beskrivs som ett post-sekulärt tillstånd inom den västerländska filosofin.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha ett brett kunnande om huvudlinjerna i 1900-talets filosofiska utveckling i förhållande till den teologiska nyorientering som ägt rum inom samtida filosofi samt en väsentligt fördjupad kunskap inom vissa delar av samtida filosofisk teologi
  • vara väl förtrogen med olika metoder inom filosofisk teologi samt ha förmåga att självständigt kritiskt och kreativt identifiera och formulera kriterier för att bedriva egen konstruktiv filosofisk och teologisk reflektion
  • visa förmåga att med hög grad av självständighet identifiera och analysera olika positioner i den diskussion som idag utspelar sig i gränslandet mellan teologi och filosofi, samt kunna redogöra för dessa slutsatser i såväl nationella som internationella sammanhang

Butler, Judith et. al., 2011. The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University Press. (128 s)

Caputo, John D, 2001. On Religion. London: Routledge. (147 s)

Taylor, Charles, 2018. A Secular Age. The Belknap Press, S. 423-772 (349 s)

Tracy, David, 2020. Fragments. The Existential Situation of Our Time: Selected Essays, Volume One. Chicago: Chicago University Press. (408 s)

Vattimo, Gianni, 1999. Belief. Oxford: Polity Press. (98 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 13 januari 2021.