Kurs

Gestaltning och kommunikation

Fokus: Konst och kommunikation. Konstarter och estetiska uttryck utforskas som verktyg , både för att gestalta ledaruppdraget och för att kommunicera som ledare.
Teori: Ledarskap handlar om mer än policydokument. Det ställs också stora krav på förmågan att kunna gestalta och kommunicera sitt ledarskap. Den här kursen ger en inblick i hur bild, konst, musik, röst, kroppsspråk och berättelser kan utgöra verktyg i utövandet av ledarskap.
Historia: Historiska perspektiv på hur ledarskap gestaltats och kommunicerats.
Tolkning: Genom teoretiska perspektiv och modeller med inriktning på estetik, arbetar kursdeltagaren med att identifiera, pröva och diskutera dilemman och utmaningar som en ledare i en idéburen verksamhet kan möta.
Strategi: Kursdeltagarna arbetar med kommunikativa verktyg kommunikativa och gestaltande verktyg, såsom röst, tal och kroppsspråk samt prövar olika kommunikationsmodeller.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna självständigt tillämpa och värdera några modeller och strategier för att gestalta och kommunicera ledarskap
  • visa ökad förmåga att identifiera, analysera och kritiskt diskutera hur ledarskap gestaltas och kommuniceras
  • visa utvecklade färdigheter i verbal och icke-verbal kommunikation som ledare

Reservation för revidering av litteraturen.

Moment a)
Alvesson, Mats & Spicer, André Lian. 2012. Ledarskapsmetaforer: att förstå ledarskap i verkligheten. Stockholm, Studentlitteratur. (288 s.)

Riddersporre, Bim & Gustafsson Lundberg, Johanna. 2016. ”Church Leadership and the Management of Meaning in Times of Change. Notes from the Inside.” i Askeland, Harald & Schmidt, Ulla (red.) Church Reform and Leadership of Change. Eugene, Oregon: Pickwick Publications. (19 s.)

Hjort, Daniel. 2018. Jesus the True Leader: Jesus as Leader in the Gospel of Matthew. Lund: Lund University (Media-Tryck). (Avhandling, finns som pdf 319 s.)

Moment b)
Hjort, Madeleine. 2017. Konstens betydelse: om konstarterna och litteraturen i skola och samhälle. (245 s.)

eller

Carlsson Redell, Petra. 2019. Foucault, art, and Radical Theology: The Mystery of Things. London: Routledge. (150 s.)

Romanowska, Julia. 2014. Improving Leadership through the Power of Words and Music. Stockholm, Karolinska institutet. (Avhandling, finns som pdf, 160 s.)

Moment c)
Bayldon, Michael. 2005. “Body-Language: Post-Vatican II Liturgy” i New Blackfriars nr. 86, s. 450-453. (3 s.)

Beard, Mary. 2018. Kvinnor och makt. Ett manifest. Stockholm: Nordstedts. (126 s.)

Gelang, Marie. 2008. Actiokapitalet: retorikens icke-verbala resurser. Örebro: Retorikförlaget. (255 s.)

Moment d)

Boje, David. 2008. Storytelling Organizations. Sage Publications Ltd. (288 s)

Carlsson, Petra. 2015. ”Selma Lagerlöf och det lutherska ledarskapet” i SKT 2015, nr. 1, s. 7-9.

Hesslefors Persson, Kerstin. 2018. Livet händer. Stockholm: Verbum. (184 s.)

Halldorf, Joel. 2017. Biskop Lewi Pethrus. Biografi över ett ledarskap. Skellefteå: Artos & Norma. (305 s. i urval)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Sofia Camnerin

Lektor i Systematisk teologi, timlärare

sofia.camnerin@ehs.se

Hannah Holgersson

Lärare i kommunikation, röst- och tal

hannah.holgersson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi, religionsvetenskap eller diakoni, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi, religionsvetenskap eller diakon eller motsvarande. Dessutom minst 15 hp på avancerad nivå inom programmet Ledare för kyrka i förändring eller motsvarande och kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 januari 2019.