Kurs

Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter

I kursen ska den studerandes förmåga väsentligt fördjupas att i form av ett uppsatsarbete självständigt, kritiskt och med vetenskapliga metoder analysera ett kvalificerat forskningsproblem inom mänskliga rättigheter ur ett rättsvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas sådana teorier och metoder ingående som ligger till grund för i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kritiskt, kreativt, systematiskt och med hög grad av självständighet kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet inom givna tidsramar
  • visa väsentligt fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
  • kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt och kreativt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
  • visa förmåga att kritiskt och kreativt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
  • kunna utvärdera, kommunicera och försvara sitt arbete och opponera på ett annat arbete, samt bidra med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner såväl i nationella som i internationella sammanhang
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt att identifiera behov av ytterligare kunskap

Reservation för revidering av litteraturen.

Student ansvarar själv för urval av litteratur.


Kurslitteraturen reviderades senast 8 oktober 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Kursansvarig

Tijana Berselius

Studierektor (tjänstledig), Adjunkt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

tijana.berselius@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Uppsats

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Dessutom mänskliga rättigheter 60 på avancerad nivå inkl Metodkurs 7,5 hp på avancerad nivå eller motsvarande.

Slutbetyg kan inte registreras förrän studenten, efter klartecken från examinator, laddat upp uppsatsens slutversion i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Närmare instruktioner lämnas av kursansvarig.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 3 maj 2016.