Kurs

Religions- och övertygelsefrihet

Kampen för religions- och övertygelsefrihet spelar en avgörande roll för demokratins framväxt. I kursen studeras religions- och övertygelsefrihet förankring i svensk och internationell rätt. I dagens Sverige prövas religionsfrihetens räckvidd och gränser utifrån t.ex. bruket av huvudduk. Hur kan religions- och övertygelsefrihet förverkligas i ett mångkulturellt samhälle i Sverige och internationellt?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskaper om den historiska bakgrunden till den nutida förståelsen av religions- och övertygelsefriheten
  • ha god kännedom om hur samvetsfrihet tillämpas i praktiken
  • ha förmåga att självständigt granska och reflektera över religions- och övertygelsefrihet gränser och möjligheter i olika länder
  • orientera sig i världsreligionernas syn på religionsfrihet och religionsbyte

Andersson, Dan-Erik och Johan Modée, 2011: Mänskliga rättigheter och religion. Malmö: Liber. (250 s)

Ekman, Kerstin, 1994: Rätten att häda. Stockholm: Svenska Rushdiekommittén. (16 s)

Guidelines for Review of Legislation Pertaining to Religion or Belief, 2004. OSCE/ODIHR. Se: http://www.osce.org/odihr/44455 (58 s)

Gunner, Göran, 2005: ”Religions- och samvetsfrihet”. I Gunner, Göran & Namli, Elena (red.): Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur. S. 189-210. (22 s)

Roth, Hans Ingvar, 2012: Är religion en mänsklig rättighet? Stockholm: Norstedts. (334 s)

Tro, frihet, förändring. Så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. Se: http://www.missioncouncil.se/verksamheter/religions-och-overtygelsefrihet (40s)

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. Se: http://www.missioncouncil.se/verksamheter/religions-och-overtygelsefrihet (20s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 oktober 2012.