Kurs

Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i systematisk teologisk teori och metod. Färdighet i att granska och analysera texter inom ämnena filosofi, etik och dogmatik övas, samt i att kunna presentera kortare vetenskapliga texter. I kursen övas också förmågan att formulera och förmedla kritik i rollen som opponent.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna uppvisa en god överblick och fördjupad kunskap om den systematiska teologins vetenskapsteorier och metoder
  • kunna reflektera välgrundat kring kunskap och tolkningsmöjligheter inom den systematiska teologins tre underdiscipliner
  • utifrån adekvat metod kunna analysera och argumentera muntligt såväl som skriftligt utifrån egna och andras texter

Jones, Serene & Lakeland, Paul (red.), 2005. Constructive Theology: A Contemporary Approach to Classic Themes. Minneapolis: Augsburg Fortress Press (309 s). 

Tyson, Louis, 2015. Critical theory today: A user-friendly guide. New York: Routledge (200 s).

Henriksen, Jan-Olav, 2007. Teologi idag. Oslo: Fagbokforlag (168 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp eller 3 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 januari 2018.