Kurs

Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap

Kursen syftar till att fördjupa studentens förmåga att tolka bibeltext på ett ansvarsfullt sätt, utifrån en fördjupad insikt om vad vetenskaplig metod innebär för bibeltolkning. Den mångfald som inryms i exegetisk metod betonas och fördjupas. Denna kurs läses vanligen tillsammans med kursen 5IN411 Vetenskaplig teori och metod 3 hp.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om exegetisk metod, och den mångfald av inriktningar som där ryms
  • visa fördjupad insikt i bibeltolkningens konsekvenser och det ansvar som åvilar tolkaren
  • utifrån adekvat metod kunna analysera och argumentera muntligt såväl som skriftligt utifrån egna och andras texter

Boer, Roland, 2010. Secularism and Biblical Studies. London: Equinox (219 s).

Porter, Stanley E. & Robinson, Jason, 2011. Hermeneutics: An Introduction to Interpretive Theory. Grand Rapids: Eerdmans (308 s).

Diverse artiklar (ca 150 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp eller 3 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 januari 2018.