Kurs

Vetenskaplig teori och metod

Vetenskapligt arbete utgår från en lång tradition av överenskomna förutsättningar och metoder. Den här kursen ger en översikt över villkoren för vetenskapligt arbete. Kursen syftar till att utveckla förmågan att läsa och kritiskt granska vetenskapliga texter, reflektera över sig själv som forskande subjekt, och finna ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapligt arbete. Målet är att kunna föra resonemang kring val av metoder för att lösa ett vetenskapligt problem, identifiera forskningsetiska problem i ett vetenskapligt arbete, och redogöra för grundläggande metodologisk terminologi inom ämnet vetenskapsteori. Kursen innehåller också grundläggande litteratur kring vetenskapshistoria.
Kursen läses i kombination med en eller flera av de ämnesspecifika kurserna Vetenskaplig teori och metod, exegetisk teologi, historisk teologi, systematisk teologi eller teologi och omvärld, 3 hp.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om det vetenskapliga arbetets historia, villkor och metoder
  • kunna kritiskt granska vetenskapliga resonemang och värdera forskningsetiska problem
  • visa förmåga att självständigt och kreativt förhålla sig till vetenskaplig metodanvändning

Hartman, Jan, 2003. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur (276 s).

Molander, Joakim, 2003. Vetenskapsteoretiska grunder: Historia och begrepp. Lund: Studentlitteratur (182 s).

Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2006. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur (430 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Teologi, 120 hp, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.