Kurs

Världsreligionerna i Sverige

Kursen tar sin utgångspunkt i den förändrade situation som håller på att utvecklas i vårt land genom att globaliseringen fört snart sagt alla världens religioner till den svenska kontexten. När de stora religionernas förekomst och utveckling i Sverige studeras läggs tonvikt vid islam som den i särklass största icke-kristna religionen i Sverige. Men även judendom liksom religioner med indiskt ursprung behandlas. Vi studerar och diskuterar svårigheter och möjligheter i den svenska situationen, hur etablering och integration fortskrider. Vi tar också upp frågor som har att göra med religionens roll i kulturmöten och faktorer kopplade till migration.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna identifiera och diskutera de förutsättningar och faktorer, religiösa och icke-religiösa, som försvårar och underlättar migration, integration och mötet med värdlandet och dess majoritetsbefolkning
  • besitta grundläggande kunskaper om världsreligionernas närvaro, utbredning och villkor i Sverige
  • förstå religionens betydelse för migranter i frågor om individuell och kollektiv identitet, trygghet och anpassning men också förstå hur religionens funktion som strategi och kulturell resurs förändas i mötet med nya livsomständigheter
  • kunna diskutera religionsfriheten i ett mångreligiöst samhälle

Dencik, Lars, 2006. Judendom i Sverige. En sociologisk belysning. Uppsala: Swedish Science Press, Studier av inter-religiösa relationer 24. (60 s).

Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.), 2015. Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring. 3 uppl. Lund. Studentlitteratur. (520 s).

Gunner, Göran, 1999. Att slakta ett får i Guds namn. SOU 1999:9. (80 s).

Sjödin, Daniel, 2011. ?Tryggare kan ingen vara. Migration, religion och integration i en segregerad omgivning, Lund: Media-Tryck (268 s).
Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red), 2011. ?Religion i Sverige, Stockholm: Dialogos. s 221-344 (123 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 25 april 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp; baskurser i teologi 30 hp, kurser på fortsättningsnivå 30 hp, inklusive en av kurserna Religion, kultur och samhälle 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 mars 2008.

Senast reviderad den 22 februari 2017.