Kurs

Världsreligionerna

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om världsreligionerna med avseende på deras innehåll, uttrycksformer och sociala funktioner. Judendom, islam, hinduism och buddhism studeras och i någon mån besläktade asiatiska religioner. Vid sidan därav syftar kursen till att ge ett fördjupat religionsfenomenologiskt perspektiv genom att allmänreligiösa fenomen fokuseras och jämförs. Utdrag ur religionernas heliga urkunder läses.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för de icke-kristna världsreligionernas kärninnehåll och karaktäristika
  • ha tillägnat sig tillräcklig överblick över världsreligionerna för att kunna analysera likheter och olikheter mellan dem
  • ha en förståelse för det egenartade och likartade beträffande religionens väsen och religiösa fenomen

Andersson, Daniel & Peste, Jonathan, 2008. Judisk mosaik: introduktion till judisk religion, kultur och tradition. Lund: Studentlitteratur. (350 s.)

Esposito, John L., 2011. Islam. Den raka vägen. Lund: Studentlitteratur. S. 1-174, 225-373. (323 s).

Jacobsen, Knut A., 2002. Buddhismen. Kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och Kultur. S. 1-176 (176 s).

Knott, Kim, 2000. Hinduism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. (142 s).  


Kurslitteraturen reviderades senast 23 oktober 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.

Senast reviderad den 22 februari 2017.