Kurs

Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik

Kursen behandlar församlingen som lärande och själavårdande gemenskap. Med utgångspunkt i religionspedagogiska och religionspsykologiska teorier och metoder fokuserar kursen på planering, genomförande, iakttagelse av och reflektion kring lärande och själavårdande arbete i en kristen församlingskontext. Studenten ges möjlighet att reflektera över sin egen roll som pedagogisk teolog och själavårdare, samt över församlingen som en miljö för livslångt lärande, själavård och livstolkning – och i förhållande till annan folkbildning, hälsofrämjande verksamhet i samhället samt utifrån medvetande om kontextuella och globala maktförhållanden. Samtalet som stöd i skilda livssituationer ställs i centrum utifrån själavård som en del av kyrkans omsorgsarbete. De specifika redskap som behövs för att kunna bedriva själavård i form av enskilda samtal studeras. Vidare ges redskap för att utveckla den undervisande och själavårdande verksamheten i en församling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över centrala begrepp inom tillämpad religionspsykologi/själavård, grundläggande religionspedagogik samt tillämpad religionspedagogik
  • planera, genomföra, iaktta och reflektera kring olika lärande och själavårdande verksamhet, samt kunna analysera sitt uppdrag som pedagogisk teolog och själavårdare i dessa specifika sammanhang
  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika perspektiv på kontextuella och globala maktförhållanden i lärande och själavårdande arbete

Religionspsykologi (5 hp)
Dillmar, Kerstin & Björklund, Lars, 2015. Identitet och uppdrag: Själavård när livet går sönder. Varberg: Argument. (108 s)

Engedal, Leif Gunnar, 2004. Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur. Utfordringer og muligheter. I: Ekedah, MarieAnne & Wiedel, Björn (red), Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. Stockholm: Verbum. s. 19–70. (50 s) Tillgänglig på kurshemsidan.

Okkenhaug, Berit, 2005. Själavård – en grundbok. Örebro: Libris. (300 s)

Religionspedagogik (10 hp)

Säljö, Roger, 2014. Lärande. Lund: Gleerup. (140 s)

Ödman, Per-Johan, 1995. Kontrasternas spel. Del 1. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. I: Svensk medeltidspedagogik och mentalitetsformering. Stockholm: Norstedt. S. förord, 1-62. (70 s)

Naeslund, Lars, 2007. The Young and the Others. Students’ Voices About Encounters with Faith. I: Encounters with Faith. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00344080902794657?needAccess=true&journalCode=urea20

Naeslund, Lars, 2007. Visiting the Others. I: XXXX

Sawma, Diana, 2016. Att vara Jesus lärjunge och söndagsskollärare. En explorativ studie om söndagsskolverksamhet i en Syriskortodox kyrka i Stockholms län. Magister uppsats vt 2016, Religionshistoriska avdelningen. Stockholms universitet.

Larsson, Rune, 2009. Samtal vid brunnar. Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik. Lund: Arcus. S. 15–68, 94–109, 133–202. (137 s)

Astley, Jeff & Francis, Leslie, 2013. Exploring ordinary Theology. Everyday Christian Believing and the Church. London: Ashgate. Kapitel 1, 3, 7 och 20. (30 s)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Eek, Jonas, 2011. Stanna i vattnet: kateketikens syfte och sammanhang. Stockholm: Verbum. S. 15-75, 135-152 (78 s).

Groome, Thomas, 2011. Will there be faith? A new vision for educating and growing disciples. San Francisco: HarperCollins. (338 s)
eller
Groome, Thomas, 2015. Kommer det att finnas tro? En ny vision för undervisning och växande tro. Religionpedagogiskt idéforum. (338 s).

Gustavsson, Caroline, 2013. Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. Stockholm: Stockholms Universitet. S. 1–8, 62–159. (106 s)

Smith, James, K. A., 2009. Desiring the Kingdom. Grand rapids: Baker. S. 155-214. (59 s)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.


Kurslitteraturen reviderades senast 25 april 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Lars Naeslund

Professor

lars.naeslund@ths.se

Björn Asserhed

Doktorand

bjorn.asserhed@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt en av kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp eller Text, kontext och livstolkning 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Examinationeni kursen är uppdelad i tre delar om vardera 5 hp.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2017.