Kurs

Tillämpad religionspsykologi

Kursen presenterar grundläggande teorier om församlingen som själavårdande gemenskap. Med utgångspunkt i religionspsykologiska teorier och metoder fokuserar kursen på planering, genomförande och utvärdering av själavårdande arbete i en kristen församlingskontext. Själavården diskuteras i förhållande till annat hälsoarbete i samhället. Samtalet som stöd i skilda livssituationer ställs i centrum utifrån själavård som en del av kyrkans omsorgsarbete. De specifika redskap som behövs för att kunna bedriva själavård i form av enskilda samtal studeras. Vidare får studenten möjlighet att reflektera över sin egen roll som själavårdare bland annat utifrån ett makt- och könsperspektiv och ges redskap för att utveckla det själavårdande arbetet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika definitioner av centrala begrepp inom tillämpad religionspsykologi och själavård
  • planera, genomföra och utvärdera olika själavårdande situationer i församlingen
  • analysera sin roll som själavårdare samt församlingen som själavårdsgemenskap
  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika perspektiv på makt och kön i själavårdande arbete

Bergstrand, Göran, 2005: Bikt, enskild själavård, tystnadsplikt – vad menar vi egentligen? Stockholm: Verbum. (109 s).

Engedal, Leif Gunnar, 2004: Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur. Utfordringer og muligheter, I Ekedah, MarieAnne & Wiedel, Björn (utg), Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. Stockholm: Verbum. s 19-70 (50 s). Tillgänglig på kurshemsidan.

Okkenhaug, Berit, 2005: Själavård – en grundbok. Örebro: Libris. (300 s).

Wadstein, Cecilia, 2009: Själavård helt enkelt, Stockholm: Verbum. (190 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Teologisk tolkning och ledarskap 15 hp eller Församlingen som tolkande gemenskap 10 hp eller motsvarande

Kursen samläses med 4PT324 Tillämpad religionspsykologi med fördjupning.
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 april 2015.