Kurs

Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik

Kursen behandlar församlingen som lärande, själavårdande och kommunikativ gemenskap. Med utgångspunkt i religionspedagogiska och religionspsykologiska teorier och metoder fokuserar kursen på planering, genomförande och utvärdering av lärande, själavårdande och förkunnande arbete i en kristen församlingskontext. Studenten ges möjlighet att reflektera över sin egen roll som pedagogisk teolog, själavårdare och förkunnare, samt över församlingen som en miljö för livslångt lärande, själavård och livstolkning – och i förhållande till annan folkbildning, hälsofrämjande verksamhet och retorik i samhället samt utifrån ett makt- och könsperspektiv. Samtalet som stöd i skilda livssituationer ställs i centrum utifrån själavård som en del av kyrkans omsorgsarbete. De specifika redskap som behövs för att kunna bedriva själavård i form av enskilda samtal studeras. I kursen prövas även retoriska modeller genom tillämpningsövningar av kasualtal vid gudstjänster av särskild anledning (dop, konfirmation, vigsel, begravning, etc). Vidare ges redskap för att utveckla den undervisande (särskilt undervisning för ungdom), själavårdande och förkunnande verksamheten i en församling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över centrala begrepp inom tillämpad religionspsykologi/själavård, tillämpad religionspedagogik samt tillämpad homiletik
  • planera, genomföra och utvärdera olika lärande bland barn och unga och själavårdande verksamhet samt tal vid särskilda gudstjänster i församlingen, samt kunna analysera sitt uppdrag som pedagogisk teolog, själavårdare och förkunnare i dessa specifika sammanhang
  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika perspektiv på makt och kön i lärande, själavårdande och förkunnande arbete
  • kunna skriva och hålla ett kasualtal för särskilda gudstjänster med ett relevant teologiskt innehåll och med tydlig anknytning till människors livssituation

Religionspsykologi (5 hp)
Dillmar, Kerstin & Björklund, Lars, 2015. Identitet och uppdrag: Själavård när livet går sönder. Varberg: Argument. (108 s)

Engedal, Leif Gunnar, 2004. Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur. Utfordringer og muligheter. I: Ekedah, MarieAnne & Wiedel, Björn (red), Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. Stockholm: Verbum. s. 19–70. (50 s) Tillgänglig på kurshemsidan.

Okkenhaug, Berit, 2005. Själavård – en grundbok. Örebro: Libris. (300 s)

Religionspedagogik (5 hp)
Astley, Jeff & Francis, Leslie, 2013. Exploring ordinary Theology. Everyday Christian Believing and the Church. London: Ashgate. Kapitel 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20 och 21
(126 s).
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på EHS.

Eek, Jonas, 2011. Stanna i vattnet: kateketikens syfte och sammanhang. Stockholm: Verbum. S. 15-75, 135-152 (78 s).

Groome, Thomas, 2011. Will there be faith? A new vision for educating and growing disciples. San Francisco: HarperCollins. (338 s)
eller
Groome, Thomas, 2015. Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro. Religionpedagogiskt idéforum. (338 s).

Smith, James, K. A., 2009. Desiring the Kingdom. Grand rapids: Baker. S. 155-214. (59 s)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på EHS.

Homiletik
Aggedal, Jan-Olof, 2009. I glädje och sorg: Att välja de rätta orden. Lund: Arcus. (170 s.)

Abragi, Eva, 2004. Predika idag: Om retorikens betydelse för predikan. Stockholm: Verbum (95 s).

Diverse artiklar (80 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 20 mars 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

cecilia.melder@ehs.se

Björn Asserhed

Doktorand

bjorn.asserhed@ehs.se

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Hannah Holgersson

Lärare i kommunikation, röst- och tal

hannah.holgersson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 25 januari 2017.

Senast reviderad den 11 oktober 2017.