Kurs

Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik

Kursen behandlar församlingen som lärande, själavårdande och kommunikativ gemenskap. Med utgångspunkt i religionspedagogiska och religionspsykologiska teorier och metoder fokuserar kursen på planering, genomförande och utvärdering av lärande, själavårdande och förkunnande arbete i en kristen församlingskontext. Studenten ges möjlighet att reflektera över sin egen roll som pedagogisk teolog, själavårdare och förkunnare, samt över församlingen som en miljö för livslångt lärande, själavård och livstolkning – och i förhållande till annan folkbildning, hälsofrämjande verksamhet och retorik i samhället samt utifrån ett makt- och könsperspektiv. Samtalet som stöd i skilda livssituationer ställs i centrum utifrån själavård som en del av kyrkans omsorgsarbete. De specifika redskap som behövs för att kunna bedriva själavård i form av enskilda samtal studeras. I kursen prövas även retoriska modeller genom tillämpningsövningar av kasualtal vid gudstjänster av särskild anledning (dop, konfirmation, vigsel, begravning, etc). Vidare ges redskap för att utveckla den undervisande, själavårdande och förkunnande verksamheten i en församling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över centrala begrepp inom tillämpad religionspsykologi/själavård, tillämpad religionspedagogik samt tillämpad homiletik
  • planera, genomföra och utvärdera olika lärande och själavårdande verksamhet samt tal vid särskilda gudstjänster i församlingen, samt kunna analysera sitt uppdrag som pedagogisk teolog, själavårdare och förkunnare i dessa specifika sammanhang
  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika perspektiv på makt och kön i lärande, själavårdande och förkunnande arbete
  • kunna skriva och hålla ett kasualtal för särskilda gudstjänster med ett relevant teologiskt innehåll och med tydlig anknytning till människors livssituation

Religionspsykologi (5 hp)
Dillmar, Kerstin & Björklund, Lars, 2015. Identitet och uppdrag: Själavård när livet går sönder. Varberg: Argument. (108 s)

Engedal, Leif Gunnar, 2004. Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur. Utfordringer og muligheter. I: Ekedah, MarieAnne & Wiedel, Björn (red), Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. Stockholm: Verbum. s. 19–70. (50 s) Tillgänglig på kurshemsidan.

Okkenhaug, Berit, 2005. Själavård – en grundbok. Örebro: Libris. (300 s)

Religionspedagogik (5 hp)
Astley, Jeff & Francis, Leslie, 2013. Exploring ordinary Theology. Everyday Christian Believing and the Church. London: Ashgate. Kapitel 1, 3, 7 och 20. (30 s)
Finns även som e-bok via Ebrary för studenter och personal på THS.

Eek, Jonas, 2011. Stanna i vattnet: kateketikens syfte och sammanhang. Stockholm: Verbum. S. 15-75, 135-152 (78 s).

Groome, Thomas, 2011. Will there be faith? A new vision for educating and growing disciples. San Francisco: HarperCollins. (338 s)
eller
Groome, Thomas, 2015. Kommer det att finnas tro? : en ny vision för undervisning och växande tro. Religionpedagogiskt idéforum. (338 s).

Gustavsson, Caroline, 2013. Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. Stockholm: Stockholms Universitet. S. 1–8, 62–159. (106 s)

Homiletik
Aggedahl, Jan-Olof, 2009. I glädje och sorg: Att välja de rätta orden. Lund: Arcus. (170 s.)

Hellspong, Lennart, 2011. Konsten att tala: Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. S. 30–64, 73–112, 113–158, 159–172, 177–262. (216 s)

Hellspong, Lennart, 2011. Konsten att tala: Övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. S. 13–19, 53–56, 105–108, 151–160, 161–169. (29 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 31 maj 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Björn Asserhed

Doktorand

bjorn.asserhed@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 25 januari 2017.

Senast reviderad den 22 februari 2017.