Kurs

Tillämpad religionspedagogik och religionspsykologi

Kursen presenterar grundläggande teorier om församlingen som själavårdande gemenskap och religionspedagogik i mötet med barn, unga och vuxna. Med utgångspunkt i religionspedagogiska teorier och metoder fokuserar kursen på planering, genomförande och utvärdering av skilda lärandesituationer i en kristen församlingskontext. Själavården diskuteras i förhållande till annat hälsoarbete i samhället. Samtalet som stöd i skilda livssituationer ställs i centrum utifrån själavård som en del av kyrkans omsorgsarbete. De specifika redskap som behövs för att kunna bedriva själavård i form av enskilda samtal studeras. Vidare får studenten möjlighet att reflektera över sin egen roll som själavårdare och pedagog bland annat utifrån ett makt- och könsperspektiv och ges redskap för att utveckla det pedagogiska och själavårdande arbetet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika definitioner av centrala begrepp inom religionspedagogik och själavård
  • planera, genomföra och utvärdera olika själavårdande och lärandesituationer i församlingen
  • kritiskt reflektera över sin roll som pedagog och själavårdare samt över församlingen som lärandemiljö och själavårdsgemenskap
  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika perspektiv på makt och kön i pedagogiskt och själavårdande arbete

Bergstrand, Göran, 2005: Bikt, enskild själavård, tystnadsplikt – vad menar vi egentligen? Stockholm: Verbum. (109 s).

Bergmark, Ulrika & Kostenius, Catrine, 2011: Uppskattningens kraft – lärande, etik och hälsa. Lund: Studentliteratur. (185 s).

Dahlin, Bo, 1998: Om undran inför livet. Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur. (150 s).

Eek, Jonas 2011: Stanna i vattnet: kateketikens syfte och sammanhang. Stockholm: Verbum. (206 s).

Groome, Thomas, 2011: Will there be faith? A new vision for educating and growing disciples. San Francisco: HarperCollins. (338 s).
Melder, Cecilia, 1998: Till man och kvinna skapade Gud dem, i: Med livet som läsebok, konfirmandarbetet i Svenska kyrkan, Jörgen Staarup och Gunhild Hollman Winqvist, Gunhild.:Tro och tanke 1998:3, Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd. (tillhandahålls av kursledningen (14 s).
Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. 2004. Utg. under red. Av MarieAnne Ekedahl & Björn Wiedel. Stockholm: Verbum. s 19-190 (172 s).

Okkenhaug, Berit, 2005: Själavård – en grundbok. Örebro: Libris. (300 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 30 maj 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Caroline Gustavsson

caroline.gustavsson@ths.se

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Teologisk tolkning och ledarskap 15 hp eller Församlingen som tolkande gemenskap 10 hp eller motsvarande

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2013.

Senast reviderad den 30 maj 2014.