Kurs

Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle

I kursen får deltagarna studera och reflektera kring församlingens identitet och kallelse samt det pastorala uppdraget i ett mångfaldssamhälle. Kursen presenterar ecklesiologiska och religionssociologiska perspektiv på ledarskap, församling, gudstjänst och dess mångfald. I kursen behandlas särskilt begravningsgudstjänst, vigselgudstjänst och dopgudstjänst, samt de pastorala frågor som relaterar till detta i ett mångfaldssamhälle. I övningar och fältstudier integreras liturgik, hymnologi, församlingssociologi och pastoralteologi.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa förmåga till en kritisk församlings- och omvärldsanalys med särskilt fokus på pastoralt ledarskap och gudstjänstliv i ett mångfaldsperspektiv
  • kunna i planering och genomförande av olika kyrkliga handlingarna göra pastoralteologiska bedömningar av innehåll, sammanhang och gestaltning
  • ha insikt om sitt behov av och ta ansvar för fortsatt kunskapsinhämtning som ledare

Björkman, Gustaf (red.), 2014. Herde: Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Tro & Liv skriftserie, 2. Örebro: Marcus förlag. S. 109–156, 157–178. (70 s)

Boström, Tomas, 2015. A Capella: Om varför vi sjunger som vi sjunger. I: Jonsson, Åke (utg.) Motstånd och förvandling: Gudstjänst på självförverkligandets marknad. Tro & Liv skriftserie, 3. Örebro: Marcus förlag. S. 79–90.

Carroll, Jackson W., 2011. As one with authority: reflective leadership in ministry. Cascade Books. (221 s)

Fahlgren, Sune, 2015. Vatten är tjockare än blod: En baptistisk kulturhistoria. Studiea Theologica Holmiensia, 23. Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm. S. 111–194 (teologi för pastoralt ledarskap), 281–330 (sånggrupper), 331–348 (doppraxis) (152 s)

Fallberg Sundmark, Stina (red.), 2018. Kristen gudstjänst – en introduktion. Skellefteå: Artos. (312 s)

Garces-Foley, Kathleen, 2007. Crossing the Ethnic Divide: The Multiethnic Church on a Mission. Oxford/New York: Oxford University Press. (178 s)

Selander, Ingrid, 2008. När tron blir sång: om psalm i text och ton. Skellefteå: Artos. S.13-114, 153-170. (120 s)

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
, 2016. Stockholm: Verbum.

Tillkommer artiklar om mångfald, 50 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 25 april 2018

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Anneli Winell

Teol.dr, högskolelektor

anneli.winell@ehs.se

Tone Stangeland Kaufman

Professor

tone.stangeland.kaufman@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2017