Kurs

Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi

Kursen är en fortsättning på kursen Vetenskaplig teori och metod, 3 hp, och syftar till att ge fördjupade kunskaper i teori och metod inom Praktisk teologi med beteendevetenskap, vilket omfattar underdisciplinerna praktisk ecklesiologi, religionspedagogik, religionssociologi och religionspsykologi. Kursen avser att ge kunskaper om, samt möjlighet att utveckla färdigheter i forskningsdesign för kvalitativa, kvantitativa och mixed methods-studier inom ämnesområdet. Övningsmodeller med skilda datainsamlingsmetoder och dataanalysprogram används. I kursen övas förmågan att föra resonemang kring val av metod för att lösa ett vetenskapligt problem, identifiera forskningsetiska problem, kritiskt granska, samt analysera teoretiskt och empiriskt material. I kursen övas förmågan att presentera kortare vetenskapliga texter, att reflektera över sig själv som forskande subjekt, samt självständighet i rollen som opponent.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om den praktiska teologin och religionsbeteendevetenskapens teorier, metoder och empiriska material inom vald underdisciplin
  • kunna kritiskt granska vetenskapliga resonemang och värdera forskningsetiska problem
  • visa förmåga att självständigt och kreativt förhålla sig till skilda datainsamlingsmetoder och dataanalysprogram
  • visa förmåga att kritiskt granska kunskap och tolkningsmöjligheter inom Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Runa, Patel, & Bo Davidson, 2011. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur (149 s).
Swinton, John & Mowat, Harriet, 2006. Practical Theology and Qualitative Research. London: SCM. S. 5–152 (145 s).
God forskningssed. Vetenskapsrådet 2017 (80 s)
Kompendium samt artiklar (ca 100 s).

Ämnesspecifik litteratur
Fyra alternativ utifrån underdisciplinerna inom PT:

Praktisk ecklesiologi
Fahlgren, Sune & Jonas Ideström (red.), 2015. Ecclesiology in the Trenches. Theory and Method under Construction. Eugene, Oregon: Pickwick Publications. S. 1–62, 85–172 (150 s.) 
Ideström, Jonas & Stig Linde, 2017. Det här är någonting vi måste göra. Ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med Svenska kyrkan i Mölndal. Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala. (80 s.)
Stangeland Kaufman, Tone , 2017. A New Old Spirituality. A Qualitative Study of Clergy Spirituality in the Nordic Context. Church of Sweden Research Series, 15. . Eugene, Oregon: Pickwick Publications. S.1–24, 56–81 (49 s)

Religionspedagogik
Bron, Agnieszka & Gustavsson, Anders (red.), 2004. Pedagogik som vetenskap. Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen. S. 167–187; 369–387 (38 s.).

von Brömssen, Kerstin, 2003. Tolkningar, förhandlingar och tystnader: Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. S.7–37; 109–137(58 s.).

Gustavsson, A., 2000. Tolkning och tolkningsteori 2 – fördjupning. Texter om forskningsmetod. Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet. (32 s.)

Gustavsson, Caroline, 2013. Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. Stockholm: Stockholms universitet. S.9–61 (52 s.).

Kurtén, Tage, 2014. På väg mot det postsekulära: Tankar under femton år. Uppsala: Uppsala universitet. S. 51–68 (17 s).

Mauthner, M. Birch & Jessop, M. J. & Miller, T. (red.), 2002. Ethics in qualitative research. London: SAGE. (50 s. väljs i samråd med kursläraren).

Religionspsykologi
Malterud, Kersti, 2014. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion, 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 45–203, 239–260 (190 s.)

Creswell, John W., 2014. Quantitative, and mixed methods approaches. Tillgänglig på kurshemsida och internet. (Artiklar, 100 s., väljs i samråd i med kursläraren utifrån studiens inriktning).

Religionssociologi
Ahrne, Göran och Peter Svensson, red., 2015. Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. Kap 1–4, 6, 7, 10, 11, 14–16 (190 s.)

Creswell, John W., 2014. Quantitative, and mixed methods approaches. Tillgänglig på kurshemsida och internet. (Artiklar, 100 s., väljs i samråd i med kursläraren).

Winell, Anneli, 2016, ”Godis för kropp och själ”: Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar. Studies in Religion and Society 14. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. S. 13–43, 79–93, 153–195.
Artiklar tillkommer för samtliga alternativ

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 februari 2018.