Kurs

Vetenskaplig teori och metod

Vetenskapligt arbete utgår från en lång tradition av överenskomna förutsättningar och metoder. Den här kursen ger en översikt över villkoren för vetenskapligt arbete. Kursen syftar till att utveckla förmågan att läsa och kritiskt granska vetenskapliga texter, reflektera över sig själv som forskande subjekt, och finna ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapligt arbete. Målet är att kunna föra resonemang kring val av metoder för att lösa ett vetenskapligt problem, identifiera forskningsetiska problem i ett vetenskapligt arbete, och redogöra för grundläggande metodologisk terminologi inom ämnet vetenskapsteori. Kursen innehåller också grundläggande litteratur kring vetenskapshistoria.
Kursen läses i kombination med en eller flera av de ämnesspecifika kurserna Vetenskaplig teori och metod, bibelvetenskap, kyrkohistoria, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap eller systematisk teologi 4,5 hp.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om det vetenskapliga arbetets historia, villkor och metoder
  • kunna kritiskt granska vetenskapliga resonemang och värdera forskningsetiska problem
  • visa förmåga att självständigt och kreativt förhålla sig till vetenskaplig metodanvändning.

Hartman, Jan, 2004. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur (307 s.)

Molander, Joakim, 2003. Vetenskapsteoretiska grunder: Historia och begrepp. Lund: Studentlitteratur (182 s.)


Kurslitteraturen reviderades senast 10 oktober 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Teologi, 120 hp, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 januari 2018.