Kurs

Teologi- och kyrkohistoria, med missionsvetenskap

Kursen ger en översikt över kyrkohistorien, med en avslutande missionsvetenskaplig del. I kursen studeras hur kyrkan formats genom samspelet mellan dogmatik, filosofi, kultur och kyrkliga praktiker. Sambandet mellan teologisk reflexion och konkret gestaltning belyses. I kursen introduceras den mångfald som kännetecknar kristendomen, både när det gäller traditioner inom de historiska kyrkorna och den nya tidens samfund. Den avslutande delen fokuserar särskilt 1900-talet religions- och kulturmöten, och de teologier och praktiker som här kännetecknat kyrkan.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om kyrkans historia, inklusive de stora kyrkofamiljerna
  • ha kännedom om huvuddragen i den västerländska systematiska teologins historia och dess nära förhållande till den kristna teologin
  • vara bekant med missionsteologi och missionshistoria, samt visa kunskaper om religions- och kulturmötets problematik

Del I 
Fearn, Nicholas, 2003. Att tänka som en filosof, Stockholm: Albert Bonniers förlag (293 s)

Hill, Jonathan, 2009. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. S. 10-129, 158-219, 240-273, 312-373, 410-439 (300 s).

McGrath, Alister E, 2011. Theology: The Basics. John Wiley & Sons (240 s)

Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. S. 49-168, 237-254, 273-298, 353-418 (220 s). 

Kompendium med källtexter, 100 s. 

Del II (Missionsvetenskap)
Robert, Dana L., 2009: Christian Mission. How Christianity Became a World Religion. Malden: Wiley-Blackwell. (173 s)

Kirk, Andrew, 2003. Vad är mission? – en teologisk undersökning. Örebro: Libris. S. 5-66, 87-155, 220-240 (150 s).

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2013. Svenska missionsrådet. (53 s.) Tillgänglig via Svenska missionsrådet

Kompendium med nedan nämnda artiklar samt Källtexter om kyrkotraditionernas reflexion från 1950-talet och framåt, sammantaget ca 120 sidor.

Melander, Veronica, 2005. ”Milstolpar i hundra års missionsteologi” i Svensk kyrkotidning 1-2/2005, s. 9-14. (6 s.) Ingår i kompendiet.

Ryman, Björn, 2005. ”Mission i globaliseringens tidevarv” i Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Del 8. Stockholm: Verbum, s. 358-364. (7 s) Ingår i kompendiet.

Sarja, Karin, 2003. ”’Gå ut och gör alla folk till lärjungar’ – om svensk mission” i Sveriges kyrkohistoria. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Del 7. Stockholm: Verbum, s. 340-352. (13 s) Ingår i kompendiet.

Axelson, Sigbert, 1976. Missionens ansikte. Lund: Signum, s. 17-37. (21 s) Ingår i kompendiet 

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Lennart Henriksson

lennart.henriksson@ths.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Seminarier del 1: 4 hp, tentamen del 1: 6 hp, examination del 2: 5 hp

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 februari 2016.