Kurs

Svenska kyrkans tro och liv

Kursen behandlar Svenska kyrkans lutherska tradition genom studium av Svenska kyrkans bekännelsedokument, organisation, gudstjänstliv och aktuell teologisk reflektion och debatt. Kursen är uppdelad i tre moment: det första är historiskt inriktat med betoning på vissa Luthertexter och valda delar av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det andra momentet är mer praktiskt inriktat. Tonvikten ligger på studiet av Svenska kyrkans organisation och nutida gestaltning. Det tredje momentet är systematisk-teologiskt inriktat genom studium av Svenska kyrkans nutida teologi och etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en fördjupad kunskap om Svenska kyrkans teologi, praxis och olika traditioner i både historia och nutid
  • äga en betydande kännedom om Svenska kyrkans organisation och kunna kritiskt diskutera dess roll i relation till folkkyrkotanken
  • uppvisa fördjupad förståelse för Svenska kyrkans egenart i förhållande till andra samfund
  • ha fördjupad kännedom om Svenska kyrkans grundläggande dokument, nutida teologi och etik samt kunna Kritiskt analysera och argumentera utifrån denna teologiska och etiska grund
  • självständigt kunna analysera Svenska kyrkans teologi, organisation och nutida pastoral praxis

Carlsson, Petra (2016) ”Orden, tingen”. Tidskrift för litteraturvetenskap. Vol.46, Nr. 2. (12 sidor)

Dop i förändring: en studie av föräldrars aktiva val och församlingars strategiska doparbete. Svenska kyrkan: https://webbshop.svenskakyrkan.se (130 sid)
  
Edgardh, Ninna (2019). Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgen s utmattning. Stockholm: Verbum, kap 5-8 (s. 125-227) (100 sidor) 

Ekström Sören, 2015. Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation, version 9-1. Uppsala: Svenskakyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. S.6-138 (133 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/publikationer

Ehnberg, Jenny & Cecilia Nahnfeldt (2019). Samhällsteologi: Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Stockholm: Verbum (240s)
 
Ett biskopsbrev om klimatet: Svenska kyrkans biskopar 2019 (2019) Svenska kyrkan, biskopsmötet, Uppsala 2019. (114 sid)
 
Fallberg Sundmark, Stina (red.) (2018). Kristen gudstjänst: En introduktion. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag (311 sid)

Fira nattvard. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (2020) Svenska kyrkan, biskopsmötet, Uppsala 2020. (100 sid)
 
Från konflikt till gemenskap. Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av reformationsminnet 2017. Skellefteå: Artos, 2016. Tillgänglig: https://www.svenskakyrkan.se/fran-konflikt-till-gemenskap- (2019-12-03) (70 sidor)
 
Gassmann, Günther & Hendrix, Scott (2017). För Kristi skull: introduktion till de Lutherska bekännelserna. Skellefteå: Artos & Norma, s. 83-128 och 170-192. (65 sidor).
 
Gerle, Elisabeth (2019). “Nation, stat och världsmedborgarskap. Samhällsteologisk vision och verklighet”. Jenny Ehnberg, Cecilia Nahnfeldt (red.) Samhällsteologi. Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Stockholm: Verbum, s. 83-111 (28 sid)
  
Gerle, Elisabeth (2015). “Kroppar i gemenskap utan ‘kyrkifiering’”;
Svensk teologisk kvartalsskrift, Årg. 91, 67-73. (7 sid)

Girmalm, Thomas & Marie Rosenius (red.) (2018). Inomkyrklig sekularisering. Umeå: Umeå universitet, s. 11-30 (Johannesson). (20 sidor) 

Gregersen, Niels Henrik, kristensson Uggla, Bengt & Wyller, Tryggve (2017) “Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology” i Gregersen, Kristensson Uggla & Wyller (red.) Reformation Theology for a Post-Secular Age: Lögstrup, Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprect. s. 11-31 ( 20 sidor)

Hjarvard, Stig & Lövheim, Mia (2019). “The Mediatized Conditions of COntemporary Religion: Critical Status and Future Directionsi Journal of Religion, Media & Digital Culture, s. 206-225. (20 sidor) 

Holmberg, Andreas, 2019, Kyrka i ett nytt landskap: En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan, Skellefteå: Artos Academic. (100 sidor)

Johannesson, Karin (2019), Thérèse och Martin – Karmel och reformationen i nytt ljus, Skellefteå: Artos. (244 sidor)

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 2018. Stockholm: Verbum. S. 11–30, 39–44, 170–193. (50s) Tillgänglig via Svenska kyrkan.

Kyrkoordning 2018: Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen.
Första avd. inl., kap 1 §1; Andra avd. inl., kap 2 §§1–9, kap 5, §§ 1–6; Tredje avd inl., kap 6, kap 8 §§1–6; Fjärde avd. inl., kap 10 §§1–3; Femte avd. inl., kap 17 §§1–17, kap 18 §§1–8, kap 19 (dop), kap 20 (nattvard); Sjunde avd inl., kap 29. (30 s)

Lockneus, Elin, 2014. Döpt för livet: En undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift. Skellefteå: Artos och Norma. (124s)

Nordenstorm, Leif (red.) (2019). Med god ordning och efter Guds vilja: En antologi om kyrkorätt. Skellefteå: Artos,  (s. 13-66, 448-464). (70 sidor)
 
Rosenius, Marie, 2015. Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat. Artos: Skellefteå. (254s)

Sandberg, Andreas, Ingegerd Sjölin & Josephine Ganebo Skantz (2019). Dop i förändring: En studie av föräldrars aktiva val och församlingars strategiska doparbete. Uppsala: Kyrkokansliet, kap. 2-4 (s. 31-97). (65 sidor)
 
Svenska kyrkan, Biskopsmötet, 2014. Biskopsbrev, Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan. Uppsala: Svenska kyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (75 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/publikationer

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 2005. Stockholm: Verbum. Utdrag: Den augsburgska bekännelsen, Lilla katekesen. (40s)

Wirén, Jakob (2017) “Religionsteologi – en introduktion” i Signum Nr. 5 2017 http://www.signum.se/archive/read.php?id=5558 (3 sidor)

Wirén, Jakob (2017) “Wingren and the Theology of Religions: Inter-Religious Hermeneutics” i Gregersen, Kristensson Uggla & Wyller (red.) Reformation Theology for a Post-Secular Age: Lögstrup, Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprect. (20 sidor)
 
Textkompendium tillkommer på ca 30 sidor


Kurslitteraturen reviderades senast 22 april 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Frida Mannerfelt

Teol. dr

frida.mannerfelt@ehs.se

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå inom något av de ämnen som ingår i kursen, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Detta är en campuskurs med ett antal obligatoriska digitala seminarier.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 30 maj 2018.