Kurs

Svenska kyrkans tro och liv

Kursen behandlar Svenska kyrkans lutherska tradition genom studium av Svenska kyrkans bekännelsedokument, organisation, gudstjänstliv och aktuell teologisk reflektion och debatt.
Kursen är uppdelad i tre moment: det första är historiskt inriktat med betoning på vissa Luthertexter och valda delar av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det andra momentet är mer praktiskt inriktat. Tonvikten ligger på studiet av Svenska kyrkans organisation och nutida gestaltning. Det tredje momentet är systematisk-teologiskt inriktat genom studium av Svenska kyrkans nutida teologi och etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god kunskap om Svenska kyrkans teologi, praxis och olika traditioner i både historia och nutid
  • äga en god kännedom om Svenska kyrkans organisation och kritiskt kunna diskutera dess roll i relation till folkkyrkotanken
  • uppvisa grundläggande förståelse för Svenska kyrkans egenart i förhållande till andra samfund
  • ha god kännedom om Svenska kyrkans grundläggande dokument, nutida teologi och etik samt kunna kritiskt analysera och argumentera utifrån denna teologiska och etiska grund

Ahlqvist, Karin & Säll, Charlotte. 2018. Som en rörelse. På spaning efter diakoni i vår tid. Stockholm: Verbum (176 s.)

Gassman, Günther, 2017. För Kristi skull: Introduktion till de lutherska bekännelseskrifterna. Skellefteå: Artos och Norma. (267s)

Bromander, Jonas, 2011. Medlem 2010 Sammanfattning av Svenska kyrkans medlemmar. Uppsala: Svenskakyrkans forskningsenhet. (11 s.) Tillgänglig via Svenska kyrkan.

Eckerdal, Jan, 2012: Folkkyrkans kropp: Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning. Skellefteå: Artos S. 67–108, 257–290, 321–352. (105 s)

Edgardh Ninna, 2010. Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008. Lund: Arcus. (220 s.)

Ekstrand, Thomas, 2002. Folkkyrkans gränser: en teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka. Stockholm: Verbum (166 s.)

Ekström Sören, 2015. Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation, version 9-1. Uppsala: Svenskakyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. S.6-138 (133 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/publikationer

Grantén, Eva-Lotta, 2016. Utanför paradiset: Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum. (300s)

Gustafsson Lundberg, Johanna, 2012. Medlem 2010. En teologisk kommentar. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (70 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/forskning/e-bocker

Kyrkoordning 2018: Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen.
Första avd. inl., kap 1 §1; Andra avd. inl., kap 2 §§1–9, kap 5, §§ 1–6; Tredje avd inl., kap 6, kap 8 §§1–6; Fjärde avd. inl., kap 10 §§1–3; Femte avd. inl., kap 17 §§1–17, kap 18 §§1–8, kap 19 (dop), kap 20 (nattvard); Sjunde avd inl., kap 29. (30 s)

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 2018. Stockholm: Verbum. S. 11–30, 39–44, 170–193. (50s) Tillgänglig via Svenska kyrkan.

Lockneus, Elin, 2014. Döpt för livet: En undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift. Skellefteå: Artos och Norma. (124s)

Svenska kyrkan, Biskopsmötet, 2014. Biskopsbrev, Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan. Uppsala: Svenska kyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (75 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/publikationer

Svenska kyrkan, 2011. Sann mot sig själv – Öppen mot andra Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan. Uppsala: Svenska kyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format (165s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/publikationer

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 2005. Stockholm: Verbum. Utdrag: Den augsburgska bekännelsen, Lilla katekesen. (40s)

Textkompendium med predikningar tillkommer på ca 20 sidor


Kurslitteraturen reviderades senast 10 oktober 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Elin Lockneus

Doktorand, präst

elin.lockneus@ehs.se

Frida Mannerfelt

Doktorand

frida.mannerfelt@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 30 maj 2018.