Kurs

Religionspedagogik och själavård

Kursen presenterar grundläggande teorier om församlingen som själavårdande gemenskap och religionspedagogik i mötet med barn, unga och vuxna. Kursen behandlar församlingen som lärandemiljö där studenten får möta olika religionspedagogiska vetenskapstraditioner och centrala lärandeprocesser för ett livslångt lärande. Själavården diskuteras i förhållande till annat hälsoarbete i samhället. Samtalet som stöd i skilda livssituationer ställs i centrum utifrån själavård som en del av kyrkans omsorgsarbete. De specifika redskap som behövs för att kunna bedriva själavård i form av enskilda samtal studeras. Vidare får studenten möjlighet att reflektera över sin egen roll som själavårdare och pedagog bland annat utifrån ett makt och köns perspektiv och ges redskap för att utveckla det pedagogiska och själavårdande arbetet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika definitioner av centrala begrepp inom religionspedagogik och själavård
  • planera, genomföra och utvärdera olika själavårdande och lärandesituationer i församlingen med särskild tonvikt på konfirmandpedagogik
  • kritiskt reflektera över sin roll som pedagog och själavårdare och församlingen som lärandemiljö och själavårdsgemenskap
  • redogöra för och kritiskt reflektera över olika perspektiv på makt och kön i pedagogiskt och själavårdande arbete

Bergstrand, Göran, 2005: Bikt, enskild själavård, tystnadsplikt – vad menar vi egentligen? Stockholm: Verbum. (109 s)

Egidius, Henry, 2003: Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur&Kultur. (325 s)

Groome, Thomas H. 1999: Christian Religious Education. Sharing our Story and Vision. San Francisco: Jossey-Bass (320s)

Illeris, Knud. 2007: Lärande. 2 rev. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur. (336 s)

Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. 2004. Utg. under red. av MarieAnne Ekedahl & Björn Wiedel. Stockholm: Verbum. s 19-190 (172 s)

Okkenhaug, Berit. 2005: Själavård – en grundbok. Örebro: Libris. (300 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Caroline Gustavsson

caroline.gustavsson@ths.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Examinatoriska seminarier
  • PM
  • Praktiska övningsmoment

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Teologisk tolkning och ledarskap 15 hp eller Församlingen som tolkande gemenskap 10 hp eller motsvarande

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2012.