Kurs

Rasism och diskriminering

I kursen analyseras rasismens olika former – historiskt och i nutid. Det demokratiska samhällets motreaktion i form av lagstiftning och aktiva politiska åtgärder studeras. Särskilt uppmärksammas nya former av strukturell diskriminering och strategier för att motarbeta dessa.

Efter kursen förväntas studenten:

  • behärska grundläggande definitioner av och teoribildningar kring rasism och diskriminering
  • ha inblick i det historiska perspektivet på rasism och diskriminering
  • ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt
  • kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer samt självständigt diskutera frågan om juridiskt och moraliskt ansvar

Ericsson, Martin, 2016. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige – en analyserande kunskapsöversikt. Forum för levande historia. (281 s). Kan laddas ner via följande adress: Länk

Fredrickson, George M., 2015. Racism: a short history. Rev. upplPrinceton: Princeton University Press. (232 s). Eller den svenska översättningen som inte längre finns hos förlaget, men finns att låna i biblioteket, Den kan också beställas som e-bok: 2013. Rasism, en historisk översikt. Lund: Historiska media.

Hellström, Anders, 2016. Rasist? Inte jag. Om rasismer – en begreppsinventering. Forum för levande historia. (34 s). Kan laddas ner via följande adress: Länk

Passmore, Kevin, 2015. Vad är fascism?: en kort introduktion. Malmö: Arx (216 s).

Rattansi, Ali, 2007. Racism, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press (194 s). Finns även att låna som e-bok via EbscoHost (1 user)

Arbetsmaterial: 
Diskrimineringslagen
ICERD


Kurslitteraturen reviderades senast 26 april 2017

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Marco Helles

Th.M., timlärare

marco.helles@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro. Student som inte tidigare läst minst 15 hp inom mänskliga rättigheter skall, som en introduktion till ämnesområdet, före kursens början ha läst följande bok: Hedlund Thulin, Kristina, 2008: Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. Tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009

Senast reviderad den 22 februari 2017