Kurs

Ondskans symbolik

Genom kyrkans historia har ondskan som fenomen varit föremål för teologisk reflektion och rannsakan. Men det har inte börjat där, utan redan genom den bibliska uppenbarelsen går tanken på ondska, våld och så småningom en ond makt. Under den intertestamentala tiden växer dessa tankar till allt vidare spekulationer, som vi i viss mån möter i Nya testamentet. Denna kurs syftar till att ta ett helhetsgrepp på ämnet genom en grundläggande genomgång av tankarna kring ondskan i de äldre semitiska kulturerna, Gamla testamentet, den intertestamentala tiden, Nya testamentet och den tidiga kyrkohistorien. Samtidigt är ett mål med kursen att reflektera kring hur de symboliska framställningarna av ondskan genom tiderna ska förstås och hur vi kan hantera dessa föreställningar idag

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om hur tanken på personifierad ondska växte fram i det forntida främre orienten i stort, och i Gamla testamentet i synnerhet, utifrån det grundläggande kampmotivet
  • vara medveten om hur reflektionen kring gestalten Satan gestaltat sig genom de gammaltestamentliga texterna, den apokalyptiska litteraturen under intertestamentala tiden, Nya testamentet, och i fornkyrkan fram till Augustinus
  • visa förmåga att hantera valda aspekter av den utveckling som ägt rum i tanken kring personifierad ondska, och redovisa och diskutera de egna resultaten

Forsyth, N., 1987. The Old Enemy: Satan and the Combat Myth. Princeton, NJ: Princeton University Press (524 s).

Mobley, Gregory, 2012. The Return of the Chaos Monsters: And Other Backstories of the Bible. Grand Rapids, MI: Eerdmans (144 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2016.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp inklusive Kristendomens historia, Gamla testamentet, Nya testamentet, 3 x 7,5 hp eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2012.