Kurs

Nytestamentlig grekiska

Om man jämför olika översättningar av Nya testamentet ser man genast ett antal olikheter mellan dem. Det står klart att textöversättare också är texttolkare. För att begripa nyanser och tolkningsmöjligheter i texterna behöver man kunna studera dem på originalspråket. För att tolka Nya testamentet och arbeta med nytestamentlig teologi behöver man alltså kunna hantera de snart två tusen år gamla grekiska texterna. Språkkunskaper gör det lättare att ta till sig texternas innehåll och förstå den värld och de tänkesätt som ligger bakom dem. Denna grundkurs i nytestamentlig grekiska leder fram till läsning och tolkning av några enklare grekiska texter ur Nya testamentet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa förståelse för textöversättningens grundläggande problem och vara medveten om att all översättning också är tolkning
  • visa kunskap om grundläggande grekisk grammatik, såväl vad gäller formlära som syntax
  • visa förmåga att läsa och självständigt översätta enklare grekisk text, såsom 1 Johannesbrevet och Didache

Heikel, Ivar & Friedrichsen, Anton, 2013. Grekisk–svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna. Uppsala: Bibelsällskapets förlag (Nytryck från 1934)

Nässelqvist, Dan, 2014. Nytestamentlig grekiska. Lund: Studentlitteratur.

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 26 maj 2015

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Teol.dr, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro. Examinationen i kursen är uppdelad i tre delar om vardera 5 hp.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 oktober 2012

Senast reviderad den 22 februari 2017