Kurs

Nytestamentlig grekiska

Om man jämför olika översättningar av Nya testamentet ser man genast ett antal olikheter mellan dem. Det står klart att textöversättare också är texttolkare. För att begripa nyanser och tolkningsmöjligheter i texterna behöver man kunna studera dem på originalspråket. För att tolka Nya testamentet och arbeta med nytestamentlig teologi behöver man alltså kunna hantera de snart två tusen år gamla grekiska texterna. Språkkunskaper gör det lättare att ta till sig texternas innehåll och förstå den värld och de tänkesätt som ligger bakom dem. Denna grundkurs i nytestamentlig grekiska leder fram till läsning och tolkning av några enklare grekiska texter ur Nya testamentet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa förståelse för textöversättningens grundläggande problem och vara medveten om att all översättning också är tolkning
  • visa kunskap om grundläggande grekisk grammatik, såväl vad gäller formlära som syntax
  • visa förmåga att läsa och självständigt översätta enklare grekisk text, såsom 1 Johannesbrevet och Didache

Blomqvist, Jerker, 1993: Grekiska för teologer: En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Blomqvist, Jerker, och Jastrup, P. O., 1991: Grekisk/Graesk Grammatik. Aarhus: Akademisk Forlag. 

Heikel, Ivar och Friedrichsen, Anton, 1934: Grekisk–svensk ordbok till Nya testamentet. Lund: LiberLäromedel. Omtryck 1996 Uppsala: Repro HSC. Kan köpas på THS. 

Diverse artiklar.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp inklusive Nya testamentet 7,5 hp eller motsvarande.
Sökande till Fristående kurs kan anhålla om dispens vad gäller förkunskapskravet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 oktober 2012.