Kurs

Moralisk sanning

Kursen behandlar en av etikens centrala frågor: den moraliska sanningens innebörd och karaktär. Olika former av etisk universalism och relativism granskas i relation till den moraliska diskursens sanningsanspråk. Särskild hänsyn tas till insikter om den moraliska normativitetens särart som aktualiseras inom ramen för teoribildningar som problematiserar den kristna etikens universalistiska anspråk.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om moralfilosofiska och moralteologiska problem som gäller sanningsbegreppet inom etiken
  • kritiskt analysera skilda utformningar av universalistiska och icke-universalistiska etiska teorier samt självständigt reflektera över det bidrag som den kristna etiken kan ge till diskussionen om moralisk sanning
  • argumentera kring olika ställningstaganden i fråga om etikens sanningsanspråk
  • med säkerhet orientera sig i de metoder som användas i kunskapsteoretiska diskurser inom etiken samt relatera olika förståelser av etikens sanningsanspråk till de sociala, kulturella och politiska utmaningar som möter i vår tid

Kant. Immanuel, 1997. Grundläggning av sedernas metafysik. Göteborg: Daidalos (94 s) Vilken utgåva som helst kan användas.

Levi, Primo, 2013. Tre böcker: Är detta en människa /Fristen /De förlorade och de räddade: Är detta en människa?; Fristen. Stockholm: Bonniers. S. 10–244 (234 s.). Boken Är detta en människa. Kan även läsas i annan utgåva.

Murdoch, Iris, 2001. Sovereignty of Good. London: Taylor & Francis (120 s).

Rachels, James och Rachels, Stuart, 2015. Rätt och fel. Introduktion till moralfilosofin. Stockholm: Studentlitteratur (230 s)

Stout, Jeffrey, 2001. Ethics after Babel. The Languages of Morals and their Discontents. Princeton: Princeton University Press. (328 s).

Wilkens, Steve, 2017. Christian Ethics: Four Views. Westmont: InterVarsity Press (220 s)

Artiklar kan tillkomma (max 100 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 25 april 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.

Senast reviderad den 22 februari 2017.