Kurs

Moralisk sanning

Kursen behandlar en av etikens centrala frågor: den moraliska sanningens innebörd och karaktär. Olika former av etisk universalism och relativism granskas i relation till den moraliska diskursens sanningsanspråk. Särskild hänsyn tas till insikter om den moraliska normativitetens särart som aktualiseras inom ramen för teoribildningar som problematiserar den kristna etikens universalistiska anspråk.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om moralfilosofiska och moralteologiska problem som gäller sanningsbegreppet inom etiken
  • kritiskt analysera skilda utformningar av universalistiska och icke-universalistiska etiska teorier samt självständigt reflektera över det bidrag som den kristna etiken kan ge till diskussionen om moralisk sanning
  • argumentera kring olika ställningstaganden i fråga om etikens sanningsanspråk
  • med säkerhet orientera sig i de metoder som användas i kunskapsteoretiska diskurser inom etiken samt relatera olika förståelser av etikens sanningsanspråk till de sociala, kulturella och politiska utmaningar som möter i vår tid

Benhabib, Seyla, 1994. Autonomi och gemenskap. Kommunikativ etik, feminism och postmodernism. Göteborg: Daidalos (335 s).

Cahill, Lisa Sowle. 1996. Sex, gender and Christian Ethics. Cambridge University Press, Cambridge (356 s).

Murdoch, Iris, 2001. Sovereignty of Good. London: Taylor & Francis (120 s).

Stout, Jeffrey, 2001. Ethics after Babel. The Languages of Morals and their Discontents. Princeton: Princeton University Press. (328 s).

Taylor, Mark C., 1987. Erring. A Postmodern A/theology. Chicago: The University of Chicago Press. (198 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2016.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.