Kurs

Missionsvetenskap. Distanskurs

Kursens syfte är att ge fördjupad insikt i vad kristen internationell mission kan vara. Den vill ge kunskap om skilda missionsinitiativ, missionsprinciper och maktstrategier, deras teologiska grund och metoder med särskild hänsyn till religions- och kulturmöten i dess strävan att bygga samhällen. Därvid läggs vikt vid svenska samfunds verksamhet och särskilt kvinnornas roll i missionen. Kursen vill även ge en övergripande orientering om den internationella missionsdebatten och det missionsteologiska tänkandet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa insikt om vidden av de teologiska och samhälleliga frågor som begreppet mission refererar till
  • kunna beskriva den internationella missionens historia samt ha en överblick över missionsteologiskt tänkande i olika traditioner
  • visa kunskaper om religions- och kulturmötets problematik och maktstrukturer

Kirk, Andrew, 2003. Vad är mission? – en teologisk undersökning. Örebro: Libris. S. 5-66, 87-155, 220-240. (150 s)

Robert, Dana L., 2009. Christian Mission. How Christianity Became a World Religion. Malden: Wiley-Blackwell. (173 s)
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2013. Svenska missionsrådet. (53 s.) Tillgänglig via Svenska missionsrådet

Kompendium med nedan nämnda artiklar samt Källtexter om kyrkotraditionernas reflexion från 1950-talet och framåt, sammantaget ca 120 sidor.

Melander, Veronica, 2005. Milstolpar i hundra års missionsteologi. I: Svensk kyrkotidning 1-2/2005, s. 9-14. (6 s) Ingår i kompendiet.

Ryman, Björn, 2005. Mission i globaliseringens tidevarv. I: Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Del 8. Stockholm: Verbum, s. 358-364. (7 s) Ingår i kompendiet.

Sarja, Karin, 2003. ’Gå ut och gör alla folk till lärjungar’ – om svensk mission. I: Sveriges kyrkohistoria. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Del 7. Stockholm: Verbum, s. 340-352. (13 s) Ingår i kompendiet.

Axelson, Sigbert, 1976. Missionens ansikte. Lund: Signum, s. 17-37. (21 s) Ingår i kompendiet 

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Detta är en nätbaserad distanskurs med obligatorisk schemalagd onlineundervisning. Det ingår inga obligatoriska träffar på campus.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2017.

Senast reviderad den 18 december 2019.