Kurs

Missionsvetenskap

Kursens syfte är att ge fördjupad insikt i vad kristen internationell mission kan vara. Den vill ge kunskap om skilda missionsinitiativ, missionsprinciper och maktstrategier, deras teologiska grund och metoder med särskild hänsyn till religions- och kulturmöten i dess strävan att bygga samhällen. Därvid läggs vikt vid svenska samfunds verksamhet och särskilt kvinnornas roll i missionen. Kursen vill även ge en övergripande orientering om den internationella missionsdebatten och det missionsteologiska tänkandet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa insikt om vidden av de teologiska och samhälleliga frågor som begreppet mission refererar till
  • kunna beskriva den internationella missionens historia samt ha en överblick över missionsteologiskt tänkande i olika traditioner
  • visa kunskaper om religions- och kulturmötets problematik och maktstrukturer

Kirk, Andrew, 2003. Vad är mission? – en teologisk undersökning. Örebro: Libris. S. 5-66, 87-155, 220-240 (150 s)

Robert, Dana L., 2009. Christian Mission. How Christianity Became a World Religion. Malden: Wiley-Blackwell. (173 s)
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2013. Svenska missionsrådet. (53 s) Tillgänglig via Svenska missionsrådet

Kompendium med nedan nämnda artiklar samt Källtexter om kyrkotraditionernas reflexion från 1950-talet och framåt, sammantaget (ca 120 s)

Melander, Veronica, 2005. Milstolpar i hundra års missionsteologi. I: Svensk kyrkotidning 1-2/2005, s. 9-14. (6 s) Ingår i kompendiet.

Ryman, Björn, 2005. Mission i globaliseringens tidevarv. I: Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Del 8. Stockholm: Verbum, s. 358-364. (7 s) Ingår i kompendiet.

Sarja, Karin, 2003. ’Gå ut och gör alla folk till lärjungar’ – om svensk mission. I: Sveriges kyrkohistoria. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Del 7. Stockholm: Verbum, s. 340-352. (13 s) Ingår i kompendiet.

Axelson, Sigbert, 1976. Missionens ansikte. Lund: Signum, s. 17-37. (21 s) Ingår i kompendiet. 

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2017.

Senast reviderad den 18 december 2019.