Kurs

Metod - religion, kultur, samhälle

Detta är en kurs i vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom området religion, kultur, samhälle. Kursen kommer att presentera olika metoder, inklusive kvalitativ och kvantitativ metod, samt exempel på vetenskapsteorier. Olika infallsvinklar till ämnesområdet religion, kultur, samhälle lyfts fram. Övningar där studenten får koppla dessa metoder till ett tänkbart uppsatsämne kommer att ges.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap i vetenskaplig metod
  • kunna artikulera problem av metodologisk karaktär som uppstår i samband med vetenskapligt skrivande
  • på ett säkert sätt kunna använda vetenskaplig terminologi samt behärska grundläggande akribikrav
  • kunna föra en konstruktiv och kritisk diskussion om teoretiska problem i anslutning till uppsatsförfattande

Bryman, Alan, 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (690 s) 

Trost, Jan, 2010. Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur. (163 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor, biträdande rektor Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

linde.lindkvist@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd

Examinationsformer

  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 13 oktober 2015.

Senast reviderad den 20 december 2017.