Kurs

Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod

Kursen behandlar olika vetenskapsteoretiska skolor, samt olika metoder med relevans för analys av mänskliga rättighetsarbetets teoretiska och tillämpade aspekter. Kursen ger därmed studenten verktyg både för akademisk forskning och praktiskt användande i olika samhällsfunktioner. Kursen anknyter också till uppsatsarbetet med praktisk forskningsöversikt.

Efter kursen förväntas studenten:

  • äga förmåga att på en fördjupad nivå kritiskt kunna presentera och analysera teoretiska påståenden ur den valda litteraturen
  • förstå och kunna kritiskt granska den vetenskapliga kunskapsutvecklingen på mänskliga rättighetsområdet
  • på ett självständigt, fördjupat och medvetet sätt kunna analysera olika vetenskapliga metoder och dess betydelse för teoriutvecklingen på ett specifikt människorättsligt område
  • självständigt kunna göra metodval för forskningsämne
  • kunna utföra forskningsöversikt på ett självständigt valt forskningsområde

Vetenskapsteori 

Alvesson, Mats & Kaj Sköldberg, 2017, 3:e uppl. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur (500 s).

Becker, Howard, 2001, 2:a uppl. ”The Epistemology of Qualitative Research”. I, Robert E. Emerson, Contemporary Field Research: Perspectives and Formulations. Long Grove: Waveland Press, sid 317-331 (15 s). 

Gadamer, Hans-Georg, 1997. Sanning och metod i urval. Göteborg: Daidalos, s 173-181 (8 s).

Kristensson Uggla, Bengt, 2012. Slaget om verkligheten. Stockholm/Höör: Symposion, s 315-374 (59 s).

Allmän metod

Bardach, Eugene, 2015, 5 uppl. A Practical Guide for Policy Analysis: The eightfold path to more effective problem solving. Washington DC: CQ Press (142 s).

Kulin-Olsson, Karin, 2011, 6:e uppl. Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära. Stockholm: Jure förlag (sid 54-82); (28 s).

Rennstam, Jens & David Wästerfors, 2015. Från stoff till studie: Om analysarbete i kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur (197 s) 

Roulston, Kathryn, 2010. “Considering quality in qualitative interviewing”. Qualitative Research, vol. 10, no. 2, s 199-228 (29 s).

Yin, Robert K., 2007. Fallstudier: Design och genomförande. Malmö: Liber (205 s) 

MR-Metod

Andreassen, Bård, Hans-Otto Sano & Siobhan McInerney-Lankford, 2017. Human Rights Research Method. Elgar (465 s)

Destrooper, Tine, 2016. “Linking discourse and practice: The Human Rights-based approach to development in the Village Assaini Program in the Kongo Central”. Human Rights Quarterly, vol. 38, no3, s 787-813 (26 s).

Green, Maria, 2001. “What we talk about when we talk about indicators: current approaches to human rights measurement”. Human Rights Quarterly, vol. 23, sid 1062-1097 (35 s).

Landman, Todd & Edzia Carvalho, 2010. Measuring Human Rights. New York: Routledge (156 s). 

Merry, Sally E., 2011. ”Measuring the World: Indicators, Human Rights and Global Governance”. Current Anthropology, vol. 52, suppl. 3, sid s 83-95 (13 s). 

Merry, Sally E., 2016. “A World of Quantification”. I, S E. Merry, The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence and Sex Trafficking. Chicago: University of Chicago Press, s 1-26 (26 s).

Merry, Sally E., 2016. “Indicators as a Technology of Knowledge”. I, S E. Merry, The Seductions of Quantification: Measuring Human Rights, Gender Violence and Sex Trafficking. Chicago: University of Chicago Press, s 27-43 (16 s).

Rosga, AnnJanette & Margaret L. Satterthwaite, 2011. ”Measuring Human Rights: U.N. Indicators in Critical Perspective”. I, K. Davis, Governance by Indicators. (18 s)


Övrigt kursmaterial och referenslitteratur

Arbetsmaterial:
Olika modeller för Indikatorer för mätning av mänskliga rättighetsimplementering

AIPP (2015) Indigenous Peoples Human Rights Defenders Field Handbook on Human Rights. Chiang Mai (106 s).

OHCHR, 2012. Indigenous Navigator: Indicators for monitoring the UN Declaration on the rights of indigenous peoples. Geneva (22 s)

Phelps, Renata, Kath Fisher & Allan Ellis, 2011. Effective literature searching. London: Sage Research Methods, (25 s)

SIDA, 2003. Logical Framework Approach (LFA): En sammanfattning. (24 s).

UNOHCHR, 2012. Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation. Geneva: UN (174 S)

USAID, 2011. Tips for conducting a gender analysis at the activity or project level. (11 s).

Referenslitteratur: (ej obligatorisk)
Aspers, Patrik, 2007. Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber (271 s).

Bergström, Göran & Kristina Boréus (red), 2005. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur (455 s)

Bishop, Robert C., 2007. The Philosophy of the Social Sciences: An Introduction. London: Continuum (396 s). 

Creswell, John W., 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 2 uppl. London: Sage (239 s).

Dalen, Monica 2004. Intervju som metod. Malmö: Gleerups (140 s).

Feyerabend, Paul, 1977. Ned med metodologin: Skiss till en anarkistisk kunskapsteori. Stockholm: Rabén & Sjögren (326 s).

Folke Bernadotte Academy, 2016. A Gender Perspective in CSDP: Training Manual. (102 s).

Hacking, Ian, 2000. Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales (266 s).

Jörgensen, Marianne W., 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur (199 s).

May, Tim, 2013, 2:a uppl. Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur (370 s).

Skinner, Quentin,1994. The Return of Grand Theory in the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press (211 s).

Starr, June & Mark Goodale (red), 2002. Practicing Ethnography in Law: New Dialogues, Enduring Methods. New York: Palgrave Macmillan (206 s).

Trost, Jan, 2010. Kvalitativa intervjuer, 4e uppl. Lund: Studentlitteratur (162 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 29 april 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Privat: Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor

linde.lindkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig redovisning
  • PM
  • Praktiska övningsmoment

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Dessutom mänskliga rättigheter 45 hp på avancerad nivå eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 8 oktober 2018.