Kurs

Mänskliga rättigheter och demokratins paradoxer

Övergripande och grundläggande kurs om moraliska och historiska perspektiv på mänskliga rättigheter och demokrati.

Det demokratiska samhället har sin grund i idén om alla människors lika värdighet och okränkbarhet. Föreställningar om individens ansvar samt vars och ens rätt att bestämma över sitt liv är centrala för klassiska teorier om demokrati och den politik som söker ge konkreta former för den demokratiska processen. Globaliseringen är en ny utmaning för hur demokratin skall tolkas och förverkligas. Centrala begrepp inom demokratidiskursen studeras samt relateras till mänskliga rättigheter

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha goda kunskaper om demokratins värdegrund
  • kunna orientera sig bland klassiska teorier som berör principer och kriterier för en demokratisk process
  • ha förmåga att artikulera och problematisera förhållanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter som politiska, moraliska och etiska värden
  • ha inblick i globaliseringen som en ny utmaning för demokratisk utveckling

Agamben, Giorgio et al, 2010 : Vad innebär det att vara demokrat? Hägersten: Tankekraft. (130 s)

Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen (red), 2003: Demokratins mekanismer. Malmö: Liber. S. 10-140, 165-357 (324 s) 

Nussbaum, Martha, 2002: Kvinnors liv och social rättvisa. Ett försvar för universella värden. Göteborg: Daidalos. S. 19-203 (184 s)

Spång, Mikael (red), 2009: Mänskliga rättigheter – ett ofullbordat uppdrag. Malmö: Liber. S. 5 -172, 275 – 316 (210 s) 

Enstaka artiklar tillkommer med anknytning till specifika seminarier.

Arbetsmaterial: 
Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt. 2004. Stockholm: Norstedts Juridik.


Kurslitteraturen reviderades senast 15 april 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Grupparbete
  • Obligatorisk närvaro
  • PM
  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 februari 2012.