Kurs

Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik

Kursen består av tre delkurser om vardera 10 hp.

Delkurs: Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk orientering, 10 hp
Kursens ger studenten en översiktlig introduktion till mänskliga rättigheter ur filosofiskt, rättsligt och politiskt perspektiv. Här behandlas de mänskliga rättigheternas idéhistoria fram till 1945. I den filosofiska delen presenteras tidiga filosofier från Asien och Europa, samt några av naturrättens och upplysningstidens tidiga filosofer. I den moderna delen ingår en orientering av de politiska filosofiernas huvudsakliga riktningar samt några avgörande politiska händelser i rättigheternas historia.
Examinationsform: PM

Delkurs: Mänskliga rättigheter: Filosofiska och politiska utmaningar, 10 hp
Kursen ger en fördjupad inblick i filosofiska och politiska teorier i förhållande till mänskliga rättigheter. Fokus ligger på nutida teoribildningar och hur dessa utmanar etablerade förståelser av mänskliga rättigheter som idé och fenomen.
Examinationsform: PM, Hemtentamen

Delkurs: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Kursen är en fördjupningskurs om hur det folkrättsliga systemet är uppbyggt samt om relationen mellan internationell rätt och nationell rätt. Folkrättens källor, utvecklingen av det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter, samt regleringen kring statsansvar och den humanitära rättens relation till mänskliga rättigheter granskas.
Examinationsform: PM, Salstentamen

Efter kursen förväntas studenten:

 • Delkurs: Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk orientering
 • visa kunskap och förståelse om de mänskliga rättigheternas idéhistoria fram till mitten av 1900-talet och självständigt kunna reflektera över rättighetsbegreppet
 • i diskussion med andra förhålla sig kritiskt till egna värderingar och föreställningar
 • med hög grad av självständighet kunna kommunicera vetenskaplig reflektion om mänskliga rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift
 • kritiskt granska det arbete som utförs av mellanstatliga, statliga och icke-statliga aktörer för att skydda mänskliga rättigheter lokalt och globalt
 • Delkurs Folkrätt och mänskliga rättigheter
 • med hög grad av självständighet bearbeta frågan om hur diskursen om mänskliga rättigheter kan bli relevant i en global och mångkulturell värld
 • presentera analyser av det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift
 • med hög grad av självständighet kritiskt identifiera och formulera sådana problem som gäller det folkrättsliga systemet och det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter
 • Delkurs: Mänskliga rättigheter: Filosofiska och politiska utmaningar
 • visa kunskap och förståelse för de politiska och filosofiska teorier som behandlas i relation till mänskliga rättigheter
 • visa förmåga att kritiskt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom såväl som mellan de teorier som tas upp i kursen
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna argumentera vetenskapligt för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift

Litteratur delkurs: Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk orientering

Böcker:
Beitz, Charles R., 2009. The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press. (235 s)

Freeman, Michael, 2011. Human Rights: An Interdisciplinary approach. Cambridge: Polity Press, 2 uppl. (240 s)

Hunt, Lynn, 2007. Inventing Human Rights: A History. New York: W.W. Norton & Co. (272 s)

Ishay, Micheline R., 2008. The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era. Berkeley: University of California Press (430 s). Finns även 3 ex att låna som e-bok via EbscoHost.

Johansson Dahre, Ulf, 2014. Mellan ord och handling: Globaliseringens konsekvenser för de mänskliga rättigheterna. Lund: Studentlitteratur. (150 s)

Artiklar:
Akbarzadeh, Sharam & MacQueen, Benjamin, 2008. Framing the debate on Islam and human rights. I: Akbarzadeh & MacQueen (red), Islam and Human Rights in Practice: Perspectives across the Ummah. London: Routledge. S. 1-11. (10 s)

Alston, Philip, 2013. Does the Past Matter? On the Origins of Human Rights. I: Harvard Law Review 126: 2043-2081. (36 s) Kan laddas ner från: cdn.harvardlawreview.org/

Aristotle, 1962. The Politics. London: Penguin. S. 55-87, 295-299. (37 s)

Burke, Edmund, 1982 [1799]. ”Reflektioner om revolutionen i Frankrike”. Contra: Stockholm. (25 s)

Chan, Joseph, 1999. A Confucian Perspective on Human Rights for Contemporary China. I: Bauer & Bell (red), The east Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 212-240. (28 s)

Donnelly, Jack, 1992. ”Third Generation Rights”. Paper at human rights Conference, Amsterdam. I: Brölmann, Catherine, Lefeber, René & Zieck, Marjoleine (red.), Peoples and minorities in international law. Dordrecht: Nijhoff.  (42 s)

Douzinas, Costas, 2000. The End of Human Rights: Critical legal Thought at the Turn of the Century. Oxford: Hart Publishing. S. 1-23, 371-380. (32 s)

Edelstein, Dan, 2014. Enlightenment Rights Talk. I: The Journal of Modern History 86.3. S. 530-565. (35 s)

Eliasson, Jan, 2011. Peace, Development and Human Rights: The Indispensable Connection”. The Dag Hammarskjöld Lecture, Uppsala University (22 s) Tillgänglig via www.daghammarskjold.se

Fukuyama, Francis, 1989. The End of History. I: The National Interest, summer 1989. (25 s)

Gewirth, Alan, 1982. “Human Rights” (övers. Per Bauhn). Stockholm: Thales. S. 40-80. (40 s)

Howard-Haussmann, Rhoda, 2005. The second great transformation: human rights leapfrogging in the era of globalization. I: Human Rights Quarterly, vol. 27. S. 1-40. (40 s) Tillgänglig via Proquest Political Science

Johansson Dahre, Ulf, 2017. Searching for a middle ground: Anthropologists and debate on the universalism and the cultural relativism of human rights. I: The International Journal of Human Rights. S. 1-18. (18 s)

Leary, Virginia A., 1991. Postliberal Strands in Western Human Rights Theory. I: A. Na’Aim (red), Human Rights on Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. S. 105-132. (28 s)

Liu, Lydia H., 2014. Shadows of Universalism: The Untold Story of Human Rights around 1948. I: Critical Inquiry, 40 (4). S. 385-417. (32 s)

Kant, Immanuel, 1995 [1764]. ”The Differences between the races” (3 s)

Locke, John, 1988 [1689]. Two Treatises of Government. I: Strömholm, Stig & Frändberg, Åke (red), (övers. Thomas Mautner). Rättsteoretiska klassiker. Stockholm: Thales. S. 169-183. (15 s)

Marx, Karl “Om judefrågan” [1843] I: Människans frigörelse. Göteborg: Daidalos (15 s).

Mazower, Mark, 2004. The Strange Triumph of Human Rights, 1933-1950. I: Historical Journal, 47 (2). S. 379-98. (19 s)

Monshipouri, Mahmood, et al, 2003. Multinational Corporations and the Ethics of Global Responsibility: Problems and Possibilities. I: Human Rights Quarterly, vol. 25. S. 965-989. (25 s) Tillgänglig via Proquest Political Science.

Othman, Norani, 1999. Grounding Human Rights Arguments in Non-Western Culture: Shari’a and the Citizenship Rights of Women in a Modern Islamic State. I: Bauer & Bell (red), The East Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 169-192. (23 s)

Pedersen, Susan, 2012. Samoa on the World Stage: Petitions and Peoples before the Mandates Commission of the League of Nations. I: The Journal of Imperial and Commonwealth History, 40 (2). S. 231-61. (30 s)

Paine, Thomas, 1992 [1791]. Människans rättigheter (övers. Thomas Warburton). Stockholm: Ordfront. S. 49-90 (41 s)

Rousseau, Jean-Jacques, 1984 [1750]. Discourse on the Origins and the Foundations of Inequality among men. London: Penguin. S. 77-107 (30 s). Tillgänglig via Google Books

Simpson, Bradley R, 2013. Self-Determination, Human Rights, and the End of Empire in the 1970s. I: Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 4.2. S. 239-260. (21 s) Tillgänglig via THS-tidskriftsportal

Tatsuo, Inoue, 1999. Liberal democracy and Asian Orientalism. I: Bauer & Bell (red), The east Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 27-59. (33 s)

Wollstonecraft, Mary, 1995 (1792). ”Vindication of the Rights of Women”. (11 s)


Arbetsmaterial:
The United States Declaration of Independence, 1776

The United States Constitution and Amendment: “The Bill of Rights”, 1789 & 1791.

The French Declaration of the Rights of Man and Citizen, 1789

The League of Nations Covenant, 1919, art. 22 och 23

Universal Declaration of Human Rights, 1948

The United Nations Global Compact, 2000

Litteratur delkurs: Mänskliga rättigheter: Filosofiska och politiska utmaningar

Arendt, Hannah, 2017. Rätten till rättigheter: Politiska texter. Red. Anders Burman. Stockholm: Tankekraft förlag. (246 s)

Brown, Wendy, 2004. ’The Most We Can Hope For. . .’: Human Rights and the Politics of Fatalism. I: South Atlantic Quarterly 103 no. 2/3. (12 s)

Griffin, James, 2009. On Human Rights, 2009. New York: Oxford University Press (360 s) Finns som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Ingram, James D., 2008. What Is a “Right to Have Rights”? Three Images of the Politics of Human Rights. I: American Political Science Review 102 no. 4. (16 s) Tillgänglig via www.jstor.org

James, Susan, 2003. Rights as Enforceable Claims. I: Proceedings of the Aristotelian Society 103 no. 1 (15 s) Tillgänglig via www.jstor.org

Merry, Sally Engle, 2006. Human Rights and Gender Violence. Chicago: University of Chicago Press. (269 s) Finns som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Nussbaum, Martha, 2013. Creating Capabilities. New York: Belknap Press. (237 s).

Rawls, John, 1987. The Idea of an Overlapping Consensus. I: Oxford Journal of Legal Studies 7 no. 1. (25 s)

Spivak, Gayatri Chakravorty, 2004. Righting Wrongs. I: The South Atlantic Quarterly 103, no. 2/3. (60 s)

Human Rights Futures., 2017Red. Hopgood, Stephen, Snyder, Jack & Vinjamuri, Leslie. New York: Cambridge University Press (354 s). Finns som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Originaltexter och artiklar (max. 400 s) tillkommer.

Litteratur delkurs Folkrätt och mänskliga rättigheter

Bantekas, Illias & Oette, Lutz, 2013. International Human Rights Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. (720 s)

Shaw, Malcolm N., 2014. International Law, 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press. (940 s)

Artiklar och rättsfall tillkommer. 


Kurslitteraturen reviderades senast 23 april 2018

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Linde Lindkvist

Fil.dr, högskolelektor, biträdande rektor Avdelningen för Mänskliga rättigheter

linde.lindkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • Hemtentamen
 • PM
 • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 högskolepoäng i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 11 december 2017

Senast reviderad den 6 mars 2018