Kurs

Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik

Kursen består av tre delkurser om vardera 10 hp.

Delkurs 1: Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk orientering, 10 hp
Kursen ger en översiktlig introduktion till de mänskliga rättigheternas idéhistoria fram till slutet av 1970-talet. I den första delen presenteras tidiga filosofier från Asien och Europa, samt några av naturrättens och upplysningstidens tidiga filosofer. I den andra delen ges en övergripande orientering till de mänskliga rättigheternas moderna idéhistoria, från mitten av 1700-talet fram till 1900-talets andra hälft. Kursen fokuserar på de mest betydelsefulla idéströmningarna och deras relation till olika historiska skeenden och utvecklingslinjer.

Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Kursen är en fördjupningskurs om hur det folkrättsliga systemet är uppbyggt samt om relationen mellan internationell rätt och nationell rätt. Folkrättens källor, utvecklingen av det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter, samt regleringen kring statsansvar och den humanitära rättens relation till mänskliga rättigheter granskas.

Delkurs 3: Filosofiska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp
I kursen fördjupas filosofiska och politiska teorier som liberalism och socialism i förhållande till mänskliga rättigheter granskas. Vidare analyseras specifika teoretiska perspektiv som feminism, postkolonialism och rättviseteorier från modern tid fram till idag.

Efter kursen förväntas studenten:

 • Delkurs 1:
 • i diskussion med andra förhålla sig kritiskt till egna värderingar och föreställningar
 • med hög grad av självständighet kunna kommunicera vetenskaplig reflektion om mänskliga rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift.
 • Delkurs 2:
 • visa kunskap och förståelse om de mänskliga rättigheternas idéhistoria fram till mitten av 1900-talet och självständigt kunna reflektera över rättighetsbegreppet
 • med hög grad av självständighet kritiskt identifiera och formulera sådana problem som gäller det folkrättsliga systemet och det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter
 • kritiskt granska det arbete som utförs av mellanstatliga, statliga och icke-statliga aktörer för att skydda mänskliga rättigheter lokalt och globalt
 • med hög grad av självständighet bearbeta frågan om hur diskursen om mänskliga rättigheter kan bli relevant i en global och mångkulturell värld
 • presentera analyser av det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift.
 • Delkurs 3:
 • visa kunskap och förståelse för de politiska och filosofiska teorier som behandlas i relation till mänskliga rättigheter
 • visa förmåga att kritiskt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom såväl som mellan de teorier som tas upp i kursen
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna argumentera vetenskapligt för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift.

Litteratur delkurs 1

Alston, Philip, 2013: “Does the Past Matter? On the Origins of Human Rights”, Harvard Law Review 126: 2043-2479. (36 s)

Beitz, Charles R., 2009: The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press. (235 s)

Cherry, Kevin M, 2014: Plato, Aristotle, and the Purpose of Politics. Cambridge: Cambridge University Press. (232 s)

Edelstein, Dan, 2014: “Enlightenment Rights Talk”, The Journal of Modern History 86.3: 530-565. (35 s)

Hunt, Lynn, 2007: Inventing Human Rights: A History. New York: W.W. Norton & Co. (272 s)

Liu, Lydia H. 2014: “Shadows of Universalism: The Untold Story of Human Rights around 1948”, Critical Inquiry, 40 (4): 385-417. (32 s)

Machiavelli, Niccolò, 2012: Fursten. Atlantis, Stockholm (186 s) (eller annan utgåva).

Mazower, Mark, 2004: “The Strange Triumph of Human Rights, 1933-1950”, Historical Journal, 47 (2), 379-98. (19 s)

Moyn, Samuel, 2010: The Last Utopia: Human Rights in History. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press (337 s)

Pedersen, Susan, 2012: “Samoa on the World Stage: Petitions and Peoples before the Mandates Commission of the League of Nations”, The Journal of Imperial and Commonwealth History, 40 (2): 231-61 (30 s)

Platon (2003): Staten. Atlantis, Stockholm (507 s) (eller annan utgåva).

Simpson, Bradley R, 2013: “Self-Determination, Human Rights, and the End of Empire in the 1970s”, Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 4.2: 239-260. (21 s).

Artiklar (ca 400 sidor) tillkommer

Litteratur delkurs 2

Bantekas, Illias & Oette, Lutz, 2013: International Human Rights Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. (720 s)

Shaw, Malcolm N., 2014: International Law, 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press. (940 s)

Artiklar och rättsfall tillkommer.

Litteratur delkurs 3

Collins, Dana (ed), 2013: New Directions in Feminism and Human Rights. Routledge. (248 s)

Kant, Immanuel, 2010: Principles on Politics and Perpetual Peace. Digireads.com (eller annan upplaga). (80 s)

Locke, John, 1998: Andra avhandlingen om styrelseskicket. Göteborg: Daidalos (eller annan upplaga). (190 s)

Mill, John Stuart, 2003: On Liberty. Dover Publications Inc. (eller annan upplaga). (144 s) Finns som e-bok på THS bibliotek med obegränsad tillgång för THS studenter och personal.

Mohanty, Chandra Talpade, 2003: Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet. Hägersten: Tankekraft förlag. (276 s)

Rousseau, Jean-Jaques, 2009: Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder. Stockholm: Natur och Kultur (eller annan upplaga). (165 s)

Young, Iris Marion, 2013: Responsibility for Justice. Oxford: Oxford University Press (187 s)

Wollstonecraft, Mary, 1999: Till försvar för kvinnans rättigheter. Stockholm: Ordfront förlag (eller annan upplaga). (308 s)

Artiklar tillkommer.


Kurslitteraturen reviderades senast 25 maj 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Privat: Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor

linde.lindkvist@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

 • Hemtentamen
 • PM

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 10 oktober 2014.

Senast reviderad den 25 maj 2015.