Kurs

Mänskliga rättigheter - en kritisk analys

I denna kurs analyseras framför allt olika teman inom naturrätten samt kritik av dessa. I kursen behandlas kontextuella tolkningar av rättigheter i förhållande till ”rättvisa” och ”makt”. Vilka är förtjänsterna och svagheterna i de huvudsakliga filosofiska teorierna? Vilka olika värden avspeglas i de mänskliga rättigheterna när det gäller samhälls- och människosyn? I kursen analyseras också skillnader mellan liberala och marxistiska tolkningar av mänskliga rättigheter i form av universalism och konstruktivism.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha fördjupade kunskaper om filosofiska teorier om mänskliga rättigheter, särskilt naturrättsliga
  • förstå hur olika filosofiska teorier och centrala begrepp förhåller sig till varandra
  • kunna argumentera för olika filosofiska positioner och utveckla kritik av de positioner som presenteras

Beckman, Ludvig och Mörkenstam, Ulf (red), 2016. Politisk teori. Stockholm: Liber. S. 15–160 (145 s)

Boylan, Michael, 2014. Natural Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 1-213. (213 s)

Butler, Judith, 2011. Osäkra liv: Sörjandets och våldets makt. Hägersten: Tankekraft förlag. (154 s)

Mouffe, Chantal, 2016. Agonistik: Texter om att tänka världen politiskt. Stockholm: Atlas. S 9–155 (146 s)

Rawls, John, 1996. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos. Del I (159 s). Vilken utgåva som helst kan användas.

Rogan, Charlotte, 2014. Livbåten. Stockholm: Bookmark. (269 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 23 april 2018

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015

Senast reviderad den 10 februari 2016