Kurs

Mänskliga rättigheter - en kritisk analys

I denna kurs analyseras framför allt olika teman inom den filosofiska litteraturen om mänskliga rättigheter, samt kritiken av denna. Kritiken görs genom olika tolkningar av rättigheter i förhållande till rättvisa, makt, samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vilka är förtjänsterna och svagheterna i de huvudsakliga filosofiska teorierna? Vilka olika värden avspeglas i de mänskliga rättigheterna när det gäller förståelsen av människa, miljö och samhälle? I kursen analyseras också skillnader mellan olika former av universalism och konstruktivism.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha fördjupade kunskaper om filosofiska teorier om mänskliga rättigheter, särskilt naturrättsliga
  • förstå hur olika filosofiska teorier och centrala begrepp förhåller sig till varandra
  • kunna argumentera för olika filosofiska positioner och utveckla kritik av de positioner som presenteras

Butler, Judith, 2011. Osäkra liv: Sörjandets och våldets makt. Hägersten: Tankekraft förlag. (154 s)

Lacroix, Justine; Pranchére, Jean-Yves, 2018. Human Rights on Trial. Cambridge: Cambridge University Press. (250 s.)

Mouffe, Chantal, 2016. Agonistik: Texter om att tänka världen politiskt. Stockholm: Atlas. S 9–155 (146 s)

Norberg, Johan, 1999, Fullständiga rättigheter: ett försvar för de 21 första artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Stockholm: Timbro. (72 sid.)

Rawls, John, 1996. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos. Del I (159 s). Vilken utgåva som helst kan användas.

Rogan, Charlotte, 2014. Livbåten. Stockholm: Bookmark. (269 s)

Artiklar om ca 75 sidor tillkommer.


Kurslitteraturen reviderades senast 27 april 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 20 januari 2020.