Kurs

Mänskliga rättigheter - en kritisk analys

Den filosofiska förståelsen av mänskliga rättigheter kan göras från ett flertal utgångspunkter. I denna kurs analyseras framför allt olika teman inom naturrätten samt kritik av dessa. En del av kursen handlar om kontextuella tolkningar av rättigheter i förhållande till rättvisa och makt. Vilka är styrkorna och svagheterna i de huvudsakliga filosofiska teorierna? Vilka olika värden avspeglas i de mänskliga rättigheterna när det gäller samhälls- och människosyn? I kursen analyseras också skillnader mellan liberala och marxistiska tolkningar av mänskliga rättigheter i form av universalism och konstruktivism.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha fördjupade kunskaper om filosofiska teorier om mänskliga rättigheter, särskilt naturrättsliga
  • förstå hur olika filosofiska teorier och centrala begrepp förhåller sig till varandra
  • kunna argumentera för olika filosofiska positioner och utveckla kritik av de positioner som presenteras

Boylan, Michael, 2014. Natural Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S 1-272 (272 s).

Butler, Judith, 2011. Osäkra liv. Sörjandets och våldets makt. Hägersten: Tankekraft förlag (154 s).

Rawls, John, 1996. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos. Del I och II (369 s). Vilken utgåva som helst kan användas.

Young, Iris Marion, 2011. Responsibility for Justice. Oxford: Oxford University Press (224 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.