Kurs

Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk fördjupning

Kursens ger studenten en översiktlig introduktion till mänskliga rättigheter ur filosofiskt, rättsligt och politiskt perspektiv. Här behandlas de mänskliga rättigheternas idéhistoria i förhållande till närbesläktade begrepp, såsom frihet, jämställdhet, likabehandling, samt social och ekologisk hållbarhet. Kursen sträcker sig från klassik, medeltida och tidigmodern idébildning om naturliga rättigheter till samtida diskussioner om mänskliga rättigheter som idé och praktik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap och förståelse om de mänskliga rättigheternas idéhistoria och självständigt kunna reflektera över rättighetsbegreppet
  • i diskussion med andra förhålla sig kritiskt till egna värderingar och föreställningar
  • med hög grad av självständighet kunna kommunicera vetenskaplig reflektion om mänskliga rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift

Böcker:
Butler, Judith, 2015. Notes toward a Performative Theory of Assembly. Harvard University Press (254 s) Tillgänglig som e-bok via Ebscohost.

Hunt, Lynn, 2007. Inventing Human Rights: A History. New York: W.W. Norton & Co. (272 s)

Kant, Immanuel, 2018. Om den eviga freden. Göteborg: Daidalos (136 s)

Müller, Jan-Werner, 2013. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe. New Haven: Yale University Press, 2013 (305 s). Tillgänglig som e-bok via Ebscohost.

Moyn, Samuel, 2018. Not Enough: Human Rights in an Unequal World. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press (227 s). Tillgänglig som E-bok via Ebscohost.

Rawls, John, 1996. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos. Del I (159 s). Vilken utgåva som helst kan användas.

Artiklar:
Akbarzadeh, Sharam & MacQueen, Benjamin, 2008. Framing the debate on Islam and human rights. I: Akbarzadeh & MacQueen (red), Islam and Human Rights in Practice: Perspectives across the Ummah. London: Routledge. S. 1-11. (10 s)

Alston, Philip, 2013. Does the Past Matter? On the Origins of Human Rights. I: Harvard Law Review 126: 2043-2081. (36 s) Kan laddas ner från: cdn.harvardlawreview.org/

Chan, Joseph, 1999. A Confucian Perspective on Human Rights for Contemporary China. I: Bauer & Bell (red), The East Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 212-240. (28 s)

Edelstein, Dan, 2014. Enlightenment Rights Talk. I: The Journal of Modern History 86.3. S. 530-565. (35 s)

Hobbes, Thomas, [1651]. Leviathan. Kap. 13-15, 17, 21 (12 s). Tillgänglig via Project Gutenberg gutenberg.org/ebooks/3207

Johansson Dahre, Ulf, 2017. Searching for a middle ground: Anthropologists and debate on the universalism and the cultural relativism of human rights. I: The International Journal of Human Rights. S. 1-18. (18 s)

Liu, Lydia H., 2014. Shadows of Universalism: The Untold Story of Human Rights around 1948. I: Critical Inquiry, 40 (4). S. 385-417. (32 s)

Locke, John, 1988 [1689]. Two Treatises of Government. I: Strömholm, Stig & Frändberg, Åke (red), (övers. Thomas Mautner). Rättsteoretiska klassiker. Stockholm: Thales. S. 169-183. (15 s)

Rousseau, Jean-Jacques, 1984 [1750]. Discourse on the Origins and the Foundations of Inequality among men. London: Penguin. S. 77-107 (30 s). Tillgänglig via Google Books

Simpson, Bradley R, 2013. Self-Determination, Human Rights, and the End of Empire in the 1970s. I: Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 4.2. S. 239-260. (21 s)

Tatsuo, Inoue, 1999. Liberal democracy and Asian Orientalism. I: Bauer & Bell (red), The east Asian Challenge for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 27-59. (33 s)

Wollstonecraft, Mary, 1995 (1792). ”Vindication of the Rights of Women”. (11 s)

Arbetsmaterial:
Originaltexter och artiklar (max 400 s) tillkommer


Kurslitteraturen reviderades senast 27 april 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Privat: Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor

linde.lindkvist@ehs.se

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Grundläggande behörighet.
Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 högskolepoäng i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 3 oktober 2019.

Senast reviderad den 21 april 2020.