Kurs

Mänskliga rättigheter - en filosofisk och politisk introduktion

Kursen ingår i masterprogrammet Mänskliga rättigheter som ges i samarbete med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kursen registreras och ges av Teologiska högskolan Stockholm och kan även sökas som fristående kurs.

I kursen ingår två delkurser som vardera består av 7,5 högskolepoäng.

Delkurs 1 är inriktad på historia och grundläggande begreppsförståelse. Den består av ett antal föreläsningar och seminarier som behandlar grundläggande rättsvetenskapliga och idéhistoriska perspektiv på mänskliga rättigheter.

Delkurs 2 är inriktad på mänskliga rättigheter i samtiden. Den består av ett antal föreläsningar och seminarier som behandlar förhållandet mellan mänskliga rättigheter och demokrati, samt förhållandet mellan mänskliga rättigheter och religion i en globaliserad tid.

Undervisningen består av en obligatorisk serie föreläsningar och seminarier. Icke lärarledd undervisning kan förekomma.

Kursens mål är att studenten skall förvärva fördjupade kunskaper om mänskliga rättigheter ur rättsligt och filosofiskt perspektiv. Studenten skall utveckla en förmåga att självständigt och kritiskt granska etablerade rättighetsteorier inom såväl politisk filosofi som rättsvetenskap. Vidare skall studenten utveckla färdighet att bearbeta sådana problem som gäller hur mänskliga rättigheter skall berättigas, tolkas, utvecklas och implementeras inom skilda samhällsområden.

I delkurs 1 skall studenten förvärva kunskap om mänskliga rättigheters historia och grundläggande begrepp inom området. I delkurs 2 förväntas studenten förvärva kunskap om mänskliga rättigheter i en globaliserad tid samt deras relation till demokrati och religion

Efter kursen förväntas studenten:

 • kunna redogöra för de mänskliga rättigheternas idéhistoria
 • självständigt kunna reflektera över rättighetsbegreppet samt frågan om hur rättighetsdiskursen skiljer sig från andra etiska, politiska och rättsvetenskapliga diskurser
 • Delkurs 1:
 • i diskussion med andra förhålla sig kritiskt till egna värderingar och föreställningar
 • kunna kommunicera vetenskaplig reflektion om mänskliga rättigheter med en icke-akademisk målgrupp i både tal och skrift
 • Delkurs 2:
 • självständigt kunna reflektera över förhållandet mellan mänskliga rättigheter, religion och demokrati i en globaliserad värld
 • kritiskt kunna diskutera förhållandet mellan individuella rättigheter och grupprättigheter
 • i diskussion med andra förhålla sig kritiskt till egna värderingar och föreställningar
 • kunna kommunicera vetenskaplig reflektion om mänskliga rättigheter med en icke-akademisk målgrupp i både tal och skrift

Delkurs 1:

Bring, Ove, 2011: De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen. Stockholm: Atlantis. (720 s).

Donnelly, Jack, 2013: Universal Human Rights in Theory and Practice.. Ithaka, N.Y.; London: Cornell University Press. (336 s).

Dworkin, Ronald, 2005: Taking Rights Seriously. London: Universal Law Publishing. (368 s).

Fischer, David, 2007: Mänskliga rättigheter. En introduktion. Stockholm: Norstedts Juridik. (98 s).

Mazover, Mark, 2013: No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations. Princeton: Princeton University Press. (248 s).

Artiklar


Delkurs 2: 

Banchoff, Thomas et al, 2011: Religion and the Global Politics of Human Rights. Oxford: Oxford University Press. (368 s).

Hammarberg, Thomas, 2011: Retoriken och verkligheten: mänskliga rättigheter i Europa. Stockholm: Atlas.  (252 s).

Mohanty, Chandra Talpede, 2006: Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet. Stockholm: Tankekraft. (276 s).

Singer, Peter, 2004: One world: The Ethics of Globalization. New Haven: Yale University Press (235 s).

Young, Iris Marion, 2002: Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press. (275 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 7 april 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

 • Hemtentamen
 • Obligatorisk närvaro
 • Salstentamen
 • Seminarier

Grundläggande behörighet.
180 hp där huvudområdet utgörs av minst 90 hp inom mänskliga rättigheter eller ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller juridisk fakultet eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom gymnasiekurs Sv B/ Sv 2 B eller motsvarande.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 28 mars 2008.