Kurs

Människan, skapelsen och den ekologiska krisen

Observera att denna kurs har ställts in.

I den tidiga ekologiska debatten framfördes kritiken att kristendomens antropocentriska syn på tillvaron bidragit till den natursyn som resulterat i den moderna miljökrisen. I den här kursen analyserar vi detta argument och studerar så väl bibliska som senare källor för att nå fördjupad kunskap om hur den kristna traditionen genom historien sett på människan och hennes plats i skapelsen. Mot denna historiska bakgrund fördjupar vi oss i den samtida diskussionen om klimathoten, där både teologiska och politiska perspektiv vägs in. Hur bemöter man inom samtida teologi hoten mot skapelsen? Bär dagens generationer ansvar för de kommande generationerna och vad handlar det ansvaret om i så fall?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om kristna synsätt på människan och skapelsen genom historien och inom samtida teologi
  • visa förmåga att självständigt identifiera och med adekvata metoder analysera olika teologiska positioner samt kunna argumentera för etiska konsekvenser och sätta dem i relation till vår tids klimathot
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser av genomförda textanalyser samt kunna lyfta fram de argument som ligger till grund för de olika positioner som intas av olika författare

Brander, Bo, 2002. Människan och den ekologiska väven: Om människan som mikrokosmos och som skapelsens förvaltare. Skellefteå: Artos. (214 s).

Deane-Drummond, Celia, 2008. Eco-Theology. London: Darton, Longman and Todd. (240 s).

Jonas, Hans, 1994. Ansvarets princip. Utkast till en etik för den teknologiska civilisationen. Göteborg: Daidalos. (343 s).

McFarland, Ian A, 2009. Creation and Humanity: The Sources of Christian Theology. Louisville, Ky: Westminster John Knox Press S. 1–190 (190 s).

Merchant, Carolyn, 1989. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. San Francisco: Harper & Row S. 1–191 (191 s).

Welzer, Harald, 2009. Klimatkrig. Varför människor dödar varandra på 2000-talet. Göteborg: Daidalos. (268 s).

White Jr, Lynn, 1967. ”The Historical Roots of Our Ecological Crisis”. (12 s).
Tillgänglig på www.uvm.edu

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 februari 2014