Kurs

Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs

Under perioden mellan den första generationens kristna och kyrkofäderna äger mycket av kyrkans teologiska och organisatoriska utveckling rum. Denna kurs studerar utvecklingslinjer i den tidiga kyrkan under slutet av det första och början av det andra århundradet. Tonvikten läggs vid framväxten av gudstjänst, ämbete och sakrament, samt vid kyrkans framväxande identitet. Vi läser utdrag ur Apostlagärningarna, den senare brevlitteraturen, Uppenbarelseboken, och de apostoliska fäderna. Delar av källtexterna läses på grekiska.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om den kristna gudstjänstens och sakramentens framväxt, liksom varierande synsätt på kyrkans ämbeten under slutet av det första och början av det andra århundradet.
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera hur kristna vid slutet av första århundradet och i början av andra århundradet formade sin identitet genom att tolka skriften och reflektera teologiskt över sin relation till det omgivande samhället.
  • visa förmåga att utifrån läsning och tolkning av nytestamentliga och andra samtida texter, i översättning och på grekiska, skriftligt redovisa uppnådda resultat.

Språkliga hjälpmedel
The Greek New Testament. 1994. Utg. under red. av Kurt Aland. 4 rev. uppl. Stuttgart: United Bible Society, 
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. under red. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.
Texter: Vi läser utdrag ur Apostlagärningarna, den senare brevlitteraturen, Uppenbarelseboken, och de apostoliska fäderna. Valda delar på grekiska.

Litteratur
De tolv apostlarnas lära, Clemens brev till Korinthierna, Ignatiosbreven. Barnabasbrevet och delar av Hermas Herden. I: De apostoliska fäderna. 2006. Övers. av Olof Andrén och Per Beskow. 2 uppl. Skellefteå: Artos. S. 7-117, 156-193, 223-245 (172 s). Valda delar på grekiska i: The Apostolic Fathers. 2003. 2 vols. LCL. Utg. och övers. av Bart Ehrman. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Övrig litteratur:
Barrett, C. K., 2005: Church, Ministry and Sacraments in the New Testament. Eugene: Wipf & Stock (101 s).

Osiek, Carolyn, MacDonald, Margaret Y. & Tulloch, Janet H., 2005. A Woman’s Place: House Churches in Earliest Christianity. Philadelphia, PA: Fortress (165 s).

Taussig, Hal, 2009. In the Beginning Was the Meal: Social Experimentation & Early Christian Identity. Minneapolis, MN: Fortress. (192 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 15 december 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Grekiska 15 hp samt minst 15 hp, språkliga Nt textkurser, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.

Senast reviderad den 15 december 2015.