Kurs

Kyrka i moderniteten

Genom sociala omvälvningar som industrialisering och urbanisering tog ett nytt samhälle form i västvärlden. I denna kurs behandlas modernitetens kännetecken utifrån frågan hur kristenheten påverkat och påverkats av detta dramatiska, kulturella skifte. Särskilt studeras hur kyrkorna relaterar till moderna fenomen som individualism, kapitalism, sekularisering, förändrade könsroller för män och kvinnor samt den moderna nationalstaten.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap om de samhälleliga och kulturella förändringar som moderniteten inneburit i västvärlden
  • självständigt kunna analysera kyrkors och samfunds förhållningssätt till olika moderna fenomen
  • vara väl förtrogen med och självständigt kunna diskutera centrala frågeställningar i pågående forskning om kristenheten i moderniteten

Cavanaugh, William, 2016. Som om allt förvandlats. Ekologi, ekonomi och eukaristi. Örebro: Marcus Förlag (150 s).

Coakley, Sarah, 2015, The New Asceticism. Sexuality, Gender and the Quest for God. London: Bloomsbury (Kap 1 & 5) (50 s).

Nelson, Maggie, 2016, Argonauterna. Stockholm: Modernista (150 s).

Root, Andy, 2017, Faith formation in a secular age. Responding to the Church’s Obsession with Youthfulness. Grand Rapids: Baker Academic (200 s).

Sigurdson, Ola, 2009. Det postsekulära tillståndet. Religion, modernitet, politik. Göteborg: Glänta Produktion. S. 1–108, 319–378 (180 s).

Robinson, Marilynne, 2015. Gilead. Stockholm: Weyler (250 s).

Wejryd, Cecilia, 2017, Lagen, synden och väckelsen. Åtta svenska väckelseledare och moderniteten. Stockholm: Verbum. S. 13–68, 209–290, urval (150 s).

Artiklar


Kurslitteraturen reviderades senast 25 april 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Docent, högskolelektor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.