Kurs

Kristologi

Kristologi är läran om Jesus Kristus och utgör ett av den systematiska teologins huvudfält. I kursen studeras kristologins två grundläggande frågor rörande Jesus person respektive verk. Utgångspunkten tas i Nya testamentets skildring av Jesus med en blick på den samtida exegetiska forskningen. Därefter belyses det kristologiska dogmats framväxt under antiken samt kristologins fortsatta utveckling genom historien. Mot denna historiska bakgrund görs sedan ett jämförande kritiskt studium av en rad olika kristologier i samtiden

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om kristologins historiska framväxt och utveckling samt vara väl förtrogen med de huvudsakliga kristologiska positionerna inom samtida systematisk teologi
  • kunna urskilja och förhålla sig till olika kriterier för att göra kristologi idag
  • kunna formulera kristologiska slutsatser utifrån skilda teologiska resonemang
  • ha förmåga att kunna argumentera på såväl exegetisk som systematisk teologisk grund för en specifik kristologisk hållning

Anselm av Canterbury, 2008. Why God Became Man i The Major Works. Oxford: Oxford University Press. S 260–356. (95 s)

Athanasius av Alexandria, 2006. Om inkarnationen i Mot hedningarna, och Om inkarnationen. Skellefteå: Artos. (70 s)

Barth, Karl, 1992 (1964). Dogmatik i grunddrag. Stockholm: Gummessons. Kap. 10–20
eller
Barth, Karl, 2001. Dogmatics in Outline. London: SCM. Ch. 10–20. (70 s)

Grant, Jacquelyn, 1989. White Women’s Christ and Black Women’s Jesus: Feminist Christology and Womanist Response. Atlanta: Scholars Press. S. 42-48, 63-230 (173 s.)

Hammar, KG, 2000. Ecce Homo: Efter tvåtusen år. Stockholm: Verbum. (112 s)

Kärkkainen, Veli-Matti, 2016. Christology: A Global Introduction. 2 uppl. Grand Rapids: Baker Academic. (230 s)

Pelikan, Jaroslav. 1999 (1985). Jesus through the Centuries. His Place in the History of Culture. New Haven: Yale University Press. S. 1-108, 133-234 (209 s)

Tanner, Kathryn. 2001. Jesus, Humanity and the Trinity: A Brief Systematic Theology. Edinburgh: T&T Clark. (1-95) (95 s)

Trelstad, Marit (red.), 2006. Cross Examinations: Readings on the Meaning of the Cross. Minneapolis: Fortress Press. (1-62, 76-108, 127-138, 181-195, 211-251) (158 s)

Žižek Slavoj, 2009. From Job to Christ: A Paulinian Reading of Chesterton. I: Caputo, John D. & Alcoff, Linda (red.), St. Paul among the Philosophers. Bloomington: Indiana University Press. S. 39–58. (19 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 22 maj 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.

Senast reviderad den 22 februari 2017.