Kurs

Kristen etik

Kursen behandlar den kristna etiken i dess relation till filosofi och politik. Några olika utformningar av nutida kristen och sekulär etik sätts i relation till kristen verklighetsuppfattning och människosyn. Universalistiska tolkningar av den kristna etiken kontrasteras mot skilda former av kontextualism och maktanalys. I kursen kommer även vissa etiska frågor i samtiden att analyseras inom tillämpad etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om olika utformningar av kristen etik
  • kunna förstå och kritiskt granska teorierna om sambanden mellan etik och kristen tro
  • ha fördjupad kännedom om maktperspektiv och feministiska utformningar av den kristna etiken
  • ha förmåga att vetenskapligt argumentera i etiska frågor

Barth, Karl, 1981. Ethics. Eugene: Wipf and Stock Publishers. S. 1-260 (259 s).

Lögstrup, Knud, 1992. Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. S. 135-194, 223-248 (86 s).

Lovin, Robin W., 2008. Christian Realism and the New Realities. Cambridge: Cambridge University Press. (221 s).

Parsons, Susan Frank, 2001. The Ethics of Gender. Oxford: Blackwell Publishers. (202 s).

Yngvesson, Susanne Wigorts, 2016. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro. (160 s).

Artiklar tillkommer om ca 100 sidor.


Kurslitteraturen reviderades senast 20 december 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.

Senast reviderad den 20 december 2017.