Kurs

Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter

En central frågeställning inom mänskliga rättigheter är på vilken filosofisk grund rättigheter ska bedömas. Rättvisa är en princip som är genomgående inom flera olika traditioner såsom liberala, feministiska eller postkoloniala. I denna kurs fördjupas olika synsätt på begreppet rättvisa i förhållande till mänskliga rättigheter och där olika kontexter kan påverka uppfattningarna om såväl rättigheter som rättvisa samt förhållandet till demokrati utifrån ett rättviseperspektiv.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om olika teorier om rättvisa
  • på ett fördjupat sätt kunna analysera rättvisa i förhållande till specifika rättigheter
  • visa förmåga att kunna argumentera för politiska och kulturella faktorer som påverkar synen på rättigheter

Böcker

Bobbio, Norberto, 2000. Rättigheternas epok. Göteborg: Daidalos. S. 7-96. (90 s)

Collste, Göran, 2015. Historisk rättvisa. Gottgörelse i en postkolonial tid. Göteborg: Daidalos. (231 s.)

Donnelly, Jack, 1999. The social construction of international human rights. I: Dunne & Wheeler (red), Human Rights in Global Politics. Cambridge: Cambridge University Press. S. 71-102. (32 s)

Falk, Richard, 2000. Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World. New York: Routledge. (270 s) Finns som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Ignatieff, Michael, 2000. The Rights Revolution. Toronto: Anansi Press. (170 s)

Young, Iris Marion, 2013. Responsibility for Justice. Oxford: Oxford University Press. (193 s)


Artiklar

Johansson Dahre, Ulf, 2010. There are no such things as universal human rights: On the predicament of indigenous peoples. I: The International Journal of Human Rights, vol. 14, No. 5., sid. 641-657. (17 s)

Kennedy, David, 2002. The International Human Rights Movement: Part of the problem? I: Harvard Human Rights Journal, vol. 15, sid 101-131. (30 s).

Santos, Boaventura de Souza, 1999. Towards a Multicultural Conception of Human Rights. I: Featherstone & Lash (red.) Spaces of Culture: City-Nation-World. (15 s)

Woodiwiss, Anthony, 2002. Human Rights and the Challenge of Cosmopolitanism. I: Theory, Culture & Society, vol. 19 (1-2). S. 139-155. (16 s)

Ytterligare artiklar ca 100 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 29 april 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ths.se

Göran Collste

Professor

goran.collste@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 105 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 12 december 2016.

Senast reviderad den 10 december 2018.