Kurs

Jesaja, språklig Gt textkurs

Jesaja-boken har en lång och komplicerad tillkomsthistoria, där språk, stil och teologi skiftar markant. Dess olika delar vittnar om olika epoker i det gamla Israels historia, vilket gör det till en av kursens utmaningar att förstå hur detta slutligen kom att bli en helhet. Kursen ger en historisk bakgrund till hur Jesaja-boken komponerades tillsammans med en forskningsöversikt. Fokus ligger även på den teologi som kommer till uttryck i Jesaja-boken olika delar och dess helhet, dess historiska rötter och nutida relevans för den kristna kyrkan. Jämfört med textkursen Profeterna på grundnivå ger denna kurs avancerad träning i hebreiska språket och dess syntax.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om Jesajabokens tillkomsthistoria, innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv, och särskilt hur Jesajaboken tolkats i senare judisk och kristen tradition
  • visa fördjupad insikt i det gamla Israels historia kring den förexila tiden och dess konsekvenser för Gamla testamentets teologi
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för olika texttolkningar av Jesajaboken i grupp
  • visa förmåga att självständigt översätta och tolka en del av Jesajabokens svårare hebreiska text utifrån fördjupande kunskaper i hebreisk syntax
  • visa förmåga att självständigt identifiera och bearbeta grundläggande problem i Jesajaboken, samt visa insikt om problemens konsekvenser för textens verkningshistoria

Språkliga hjälpmedel:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. under red. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974: Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A. 2009: The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007: Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Litteratur:
Blenkinsopp, Joseph. 2006: Opening the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity. Grand Rapids: Eerdmans (315s).

Firth, David G. & H. G. M. Williamson. 2009: Interpreting Isaiah: Issues and Approaches. Nottingham: Apollos (287 s).

Stromberg, Jake, 2010: Isaiah After Exile: The Author of Third Isaiah As Reader and Redactor of the Book. Oxford Theological Monographs. Oxford: Oxford University Press (302 s).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 16 april 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Deltagande i högre seminarier
  • Hemtentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med hebreiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.