Kurs

Homiletik, liturgik och församling

Kursen syftar till att visa hur kunskap, teori och metod från olika ämnen medverkar till ett konstruktivt pastoralt arbete. I kursen bearbetas teoretiska aspekter med en gestaltning av den pastorala tjänsten som en integrerad del i församlingens uppdrag i samhället. Kursen innehåller också ett församlingssociologiskt perspektiv som relateras till församlingens samhälleliga lokalisering och innehåller moment som ledarskap och allmänt prästadöme, demokrati och mångfald. Kursen innefattar ett fördjupat studium av predikans och liturgins teologi och praktik. I kursen behandlas särskilt begravningsgudstjänsten, vigselgudstjänsten och nattvardsgudstjänsten. I övningar och teologisk reflektion integreras liturgik, homiletik, hymnologi och pastoralt ledarskap. Till kursen hör en verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

VFU-perioden syftar till att studenten ska:
-visa förmåga till en självständig och kritisk församlings- och omvärldsanalys genom att studera den lokala församlingens syn på sin roll i det omgivande samhället, samt kunna skriftligt och muntligt i dialog med olika grupper diskutera sina slutsatser
-kunna beskriva och kritiskt analysera den pastorala uppgiften i den lokala församlingens komplexa situation
-skapa förutsättningar för att uppnå en trygg och tydlig yrkesroll samt inse det pastorala uppdragets förutsättningar, möjligheter och begränsningar.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupad förmåga till en självständig och kritisk församlings- och omvärldsanalys med särskilt fokus på gudstjänst, liturgi och ledarskap i församling
  • utveckla en pastoral kompetens som homilet och liturg genom att använda kunskaper och färdigheter i en lokal församlingsmiljö
  • kunna i planering och genomförande av de olika kyrkliga handlingarna göra självständiga teologiska och etiska bedömningar av innehåll, sammanhang och gestaltning
  • ha insikt om sitt behov av och ta ansvar för sin fortsatta kunskapsinhämtning som ledare

Allen, Ronald J., 2008: Thinking Theologically: The preacher as Theologian. Minneapolis: Fortress Press. (96 s)

Carroll, Jackson W., 2006: God’s Potters: Pastoral Leadership and the Shaping of Con-gregations. Grand Rapids: Eerdmans (296 s).

Florance, Anna Carter, 2007: Preaching as Testimony. Louisville: Westminster Press. (177s)
eller
Blacks, Kathy. 1996: A Healing Homiletic. Preaching and Disability. Nashville: Abingdon Press. (204 s)

Halvardson, Sven & Gunner, Göran, 2006: Vart tar väckelsens folk vägen? En studie av frikyrkligheten i de västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng. Skellefteå: Artos&Norma förlag. S. 275 – 424 (170 s).

Larsson, Mikael. 2011: I begynnelsen var barnet: En läsning av 1 och 2 Mosebok. Svenska kyrkan, forskningsenheten. 2011. (55s) 
Kan laddas ned från www.svenskakyrkan.se 

Lathrop, Gordon W 1998: Holy things. A liturgical theology. Fortress press, (236 s) 

Lathrop, Gordon W.2011 (2006): The Pastor: a spirituality. Minneapolis: Fortress press (160 s)

Lika olika som andra. Röster om mångfald i gudstjänst. 2006. Utg. Under red. av Xiomara von Börtzell m.fl. Uppsala: Svenska kyrkan (180 s).

Ortiz, Manuel, 1996: One New People. Models for developing a Multiethnic Church. Downers Grove: InterVarsity Press (158 s).

På spaning efter framtidens kyrka. 1998. Utg. Under red. Av Sune Fahlgren. Örebro: Libris. S. 11-130, 154-216 (181 s).

Selander, Ingrid, 2008: När tron blir sång: om psalm i text och ton. Skellefteå: Artos. S.13-114, 153-170, 201-232, 249-270 (170 s).

Kyrkohandbok för Svenska Missionskyrkan. 2003 Stockholm: Verbum.
eller
Gudstjänstboken. 2005 Örebro: Bokförlaget Libris.

Psalmboken 


Kurslitteraturen reviderades senast 15 juni 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Sven Halvardson

sven.halvardson@ths.se

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Examinatoriska seminarier
  • Muntlig redovisning
  • PM

Kurser i teologi 120 hp inklusive Religionspedagogik och själavård 15 hp eller efter särskild prövning. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.